Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Sústredenie bohoslužby na jedno miesto

1 Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi.
2 Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3 Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvätné stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. 4 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom! 5 Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a prebýval tam - a tam prichádzajte! 6 Tam donášajte svoje spaľované a zábitné obete, i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky, i svoje sľúbené a dobrovoľné dary, i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec, 7 a tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. 8 Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin, váš Boh. 10 Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin, váš Boh, do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a budete bezpečne bývať: 11 na miesto, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje: svoje spaľované i zábitné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. 12 Radujte sa pred Hospodinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služobníci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš, 14 ale svoje spaľované obete obetuj na mieste, ktoré vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov; tam konaj všetko, čo ti prikazujem. 15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť mäso s požehnaním Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dá. Nečistý i čistý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svojho obilia, ani zo svojho muštu ani zo svojho oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dobrovoľných obetí ani z dávok rukami pozdvihovaných. 18 Ale budeš to jesť pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra i tvoj služobník i tvoja slúžka i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, zo všetkého, k čomu priložíš ruku. 19 Chráň sa opustiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine. 20 Keď Hospodin, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si pomyslíš: Rád by som jedol mäso! lebo zatúžiš jesť mäso - jedz mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak bude ďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti Hospodin dal, ako som ti prikázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. 22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečistý i čistý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom! 24 Nejedz ju, ale vylej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. 26 Len svoje posvätné a sľúbené dary vezmi a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin. 27 Tam na oltári Hospodina, svojho Boha, obetuj svoje spaľované obete, mäso i krv. Krv tvojich obetí má sa vyliať na oltár Hospodina, tvojho Boha, a mäso môžeš zjesť. 28 Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha.

Výstraha pred kanaánskym modlárstvom

29 Keď Hospodin, tvoj Boh, vykynoží spred teba národy, ktoré si ideš podmaniť, keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30 po ich vyhubení spred teba chráň sa uviaznuť v osídle a nasledovať ich; nedopytuj sa na ich bohov hovoriac: Ako tieto národy slúžili týmto bohom, tak budem konať i ja! 31 Nepočínaj si tak voči Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinovi, tvojmu Bohu, ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poctu svojich bohov.