Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Sústredenie bohoslužby na jedno miesto

1 Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi.
2 Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3 Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvätné stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. 4 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom! 5 Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a prebýval tam - a tam prichádzajte! 6 Tam donášajte svoje spaľované a zábitné obete, i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky, i svoje sľúbené a dobrovoľné dary, i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec, 7 a tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. 8 Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin, váš Boh. 10 Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin, váš Boh, do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a budete bezpečne bývať: 11 na miesto, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje: svoje spaľované i zábitné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. 12 Radujte sa pred Hospodinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služobníci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš, 14 ale svoje spaľované obete obetuj na mieste, ktoré vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov; tam konaj všetko, čo ti prikazujem. 15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť mäso s požehnaním Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dá. Nečistý i čistý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svojho obilia, ani zo svojho muštu ani zo svojho oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dobrovoľných obetí ani z dávok rukami pozdvihovaných. 18 Ale budeš to jesť pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra i tvoj služobník i tvoja slúžka i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, zo všetkého, k čomu priložíš ruku. 19 Chráň sa opustiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine. 20 Keď Hospodin, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si pomyslíš: Rád by som jedol mäso! lebo zatúžiš jesť mäso - jedz mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak bude ďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti Hospodin dal, ako som ti prikázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. 22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečistý i čistý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom! 24 Nejedz ju, ale vylej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. 26 Len svoje posvätné a sľúbené dary vezmi a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin. 27 Tam na oltári Hospodina, svojho Boha, obetuj svoje spaľované obete, mäso i krv. Krv tvojich obetí má sa vyliať na oltár Hospodina, tvojho Boha, a mäso môžeš zjesť. 28 Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha.

Výstraha pred kanaánskym modlárstvom

29 Keď Hospodin, tvoj Boh, vykynoží spred teba národy, ktoré si ideš podmaniť, keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30 po ich vyhubení spred teba chráň sa uviaznuť v osídle a nasledovať ich; nedopytuj sa na ich bohov hovoriac: Ako tieto národy slúžili týmto bohom, tak budem konať i ja! 31 Nepočínaj si tak voči Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinovi, tvojmu Bohu, ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poctu svojich bohov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk