Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Sústredenie bohoslužby na jedno miesto

1 Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi.
2 Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3 Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvätné stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. 4 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom! 5 Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a prebýval tam - a tam prichádzajte! 6 Tam donášajte svoje spaľované a zábitné obete, i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky, i svoje sľúbené a dobrovoľné dary, i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec, 7 a tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. 8 Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin, váš Boh. 10 Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin, váš Boh, do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a budete bezpečne bývať: 11 na miesto, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje: svoje spaľované i zábitné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. 12 Radujte sa pred Hospodinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služobníci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš, 14 ale svoje spaľované obete obetuj na mieste, ktoré vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov; tam konaj všetko, čo ti prikazujem. 15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť mäso s požehnaním Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dá. Nečistý i čistý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svojho obilia, ani zo svojho muštu ani zo svojho oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dobrovoľných obetí ani z dávok rukami pozdvihovaných. 18 Ale budeš to jesť pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra i tvoj služobník i tvoja slúžka i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, zo všetkého, k čomu priložíš ruku. 19 Chráň sa opustiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine. 20 Keď Hospodin, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si pomyslíš: Rád by som jedol mäso! lebo zatúžiš jesť mäso - jedz mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak bude ďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti Hospodin dal, ako som ti prikázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. 22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečistý i čistý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom! 24 Nejedz ju, ale vylej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. 26 Len svoje posvätné a sľúbené dary vezmi a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin. 27 Tam na oltári Hospodina, svojho Boha, obetuj svoje spaľované obete, mäso i krv. Krv tvojich obetí má sa vyliať na oltár Hospodina, tvojho Boha, a mäso môžeš zjesť. 28 Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha.

Výstraha pred kanaánskym modlárstvom

29 Keď Hospodin, tvoj Boh, vykynoží spred teba národy, ktoré si ideš podmaniť, keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30 po ich vyhubení spred teba chráň sa uviaznuť v osídle a nasledovať ich; nedopytuj sa na ich bohov hovoriac: Ako tieto národy slúžili týmto bohom, tak budem konať i ja! 31 Nepočínaj si tak voči Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinovi, tvojmu Bohu, ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poctu svojich bohov.