Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Pripomenutie veľkých činov Božích

1 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni budeš zachovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy i Jeho prikázania.
2 Poznajte dnes, čo nepoznali a nevideli vaši synovia, totiž karhanie zo strany Hospodina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho silnú ruku a Jeho vystreté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skutky, ktoré urobil v Egypte faraónovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Červeného mora, keď sa hnali za vami a Hospodin ich zničil až dodnes, 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto miesto, 6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenovho syna Eliába, keď zem roztvorila ústa a pohltila ich, aj ich domácnosti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich nasledovala z celého Izraela. 7 Lebo na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. 8 Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú idete zabrať, 9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom aj ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Zvláštnosti zasľúbenej krajiny

10 Krajina, ktorú prichádzaš zaujať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si zavlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záhradu.
11 Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku. 13 Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, 14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. 17 Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva.

Požehnanie a kliatba

18 Vložte si tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami.
19 Poučte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 20 Napíš ich na veraje svojho príbytku a na svoje brány, 21 aby sa rozhojnili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom, pokiaľ sú nebesá nad zemou. 22 Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, totiž milovať Hospodina, svojho Boha, kráčať len po Jeho cestách a Jeho sa pridŕžať, 23 potom Hospodin vyženie všetky tieto národy spred vás a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie, ako ste sami. 24 Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Eufrat až po Západné more bude vaše územie. 25 Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. 26 Ajhľa, predkladám vám dnes po žehnanie i kliatbu. 27 Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám dnes dávam, 28 a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. 29 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš zabrať, vyslov požehnanie na vrchu Gerizím a kliatbu na vrchu Ébal. 30 Ako je známe, tieto ležia za Jordánom, za cestou smerujúcou k západu slnka, v krajine Kanaáncov, ktorí bývajú v Arábe, naproti Gilgálu pri dube Móreho. 31 Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh. Keď ju zaberiete a budete v nej bývať, 32 usilujte sa plniť ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes predkladám.