10. kapitola

Nové dosky Desatora

1 V tom čase riekol mi Hospodin: Vykreš si dve kamenné dosky, podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú truhlu.
2 Ja napíšem na dosky slová, čo boli na prvých doskách, ktoré si rozbil, a ty ich vlož do truhly. 3 Nato urobil som truhlu z akáciového dreva, vykresal som dve kamenné dosky, podobné prvým, a vystúpil som na vrch s oboma doskami v rukách. 4 On napísal na dosky to isté, čo bolo na prvých - desatoro prikázaní, ktoré vám v deň zhromaždenia povedal Hospodin na vrchu z ohňa, a potom ich dal mne. 5 Nato som sa obrátil, zostúpil z vrchu a uložil dosky do truhly, ktorú som urobil, a ony zostali tam, ako mi prikázal Hospodin. 6 Izraelci sa pohli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zomrel Áron, tam ho pochovali a kňazskú službu miesto neho vykonával jeho syn Eleázár. 7 Odtiaľ sa pohli do Gudgódy a z Gudgódy do Jotbaty, krajiny potokov. 8 V tom čase Hospodin oddelil kmeň Léví, aby nosil truhlu zmluvy Hospodinovej, aby stál pred Hospodinom k Jeho službe a aby žehnal v Jeho mene až podnes. 9 Preto sa Lévímu nedostalo podielu ani dedičného vlastníctva s jeho bratmi. Hospodin sám je jeho dedičným vlastníctvom, ako mu povedal Hospodin, tvoj Boh. 10 Ja som však stál štyridsať dní a štyridsať nocí na vrchu ako predtým - a Hospodin ma vyslyšal i tentoraz: Hospodin ťa už nechcel zahubiť. 11 Riekol mi Hospodin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech vojdú a nech zaberú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. 12 Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, 13 aby si zachovával príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. 14 Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej; 15 ale iba k tvojim otcom priľnul Hospodin s láskou a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 16 Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví. 17 Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky; 18 prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. 19 Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. 20 Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj, 21 On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 22 Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské.