9. kapitola

Videnie o zrúcaní svätyne

1 Videl som Pána stáť nad oltárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú! Poodtínaj im všetkým hlavy, a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom; ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden.
2 Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. 3 Keby sa skryli na vrchole Karmelu, aj tam ich vyhľadám a poberiem. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie, a nie na dobro. 5 Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme, a tá sa rozplýva; trúchlia všetci jej obyvatelia; zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. 6 On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno.

Očistný súd

7 Či nie ste pre mňa, vy Izraelci, toľko ako Kúšijci? - znie výrok Hospodinov. Nevyviedol som Izrael z Egypta ako Filištíncov z Kaftóru a Sýrčanov z Kíru?
8 Hľa, oči Hospodinove sú upreté na hriešne kráľovstvo; vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákobov - znie výrok Hospodinov. 9 Lebo, hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. 10 Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma.

Budúca spása Božieho ľudu

11 V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias,
12 aby zaujali to, čo zostalo z Edómu, a všetky národy, ktoré sa nazývajú podľa môjho mena - znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. 13 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. 14 Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. 15 Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.