Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Proti hýrivosti a násiliu popredných Izraelcov

1 Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela!
2 Prejdite cez Kalné a viďte; choďte do veľkého Chamátu a zostúpte do Gatu Filištíncov. Či sú lepšie ako tieto kráľovstvá? Či je ich územie väčšie ako vaše? 3 Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy, a približujete si vládu násilia. 4 Beda tým, čo vylihujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a teľce zo stajní; 5 ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, 6 ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. 7 Preto pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane jasanie povaľačov. 8 Hospodin, Pán, prisahal sám na seba - znie výrok Hospodina, Boha mocností: Hnusí sa mi pýcha Jákobova, nenávidím jeho paláce, napospas vydám mesto i to, čo je v ňom. 9 Ak vtedy zostane v jednom dome desať mužov, tí pomrú. 10 Keď má niekto pochovať príbuzného, zdvihne ho, aby vyniesol jeho kosti z domu, povie tomu, ktorý je v zadnej časti domu: Je ešte niekto s tebou? Ten odpovie: Nie! A on povie: Ticho! Lebo neslobodno spomínať meno Hospodinovo. 11 Lebo, hľa, Hospodin prikazuje. On rozbije veľký dom na ruiny a malý dom na trosky. 12 Či bežia kone po bralách? A či more orú volmi? No vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu, 13 vy, čo sa tešíte z Lódebaru a vravíte: Či sme nezabrali Karnajim vlastnou silou? 14 Preto, hľa, dom Izraela, postavím proti vám národ - znie výrok Hospodina, Boha mocností - a utláčať vás budú od prístupu do Chamátu až po potok v Arábe.