Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Hrozba izraelským ženám

1 Počujte toto slovo, kravy bášánske, čo ste na vrchu Samárie a utláčate slabých, ubíjate chudobných a svojim manželom hovoríte: Doneste a napijeme sa!
2 Hospodin, Pán, prisahal na svoju svätosť: Hľa, prídu na vás dni, že vás odnesú na hákoch a vaše potomstvo na udiciach. 3 Vyjdete trhlinami každá osobitne a budete odhodené na Chermón - znie výrok Hospodinov.

Proti nepravej zbožnosti

4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášajte svoje obete a na tretí deň svoje desiatky.
5 Zapáľte obeť vďaky z kvaseného, nahlas vyhlasujte dobrovoľné obete, pretože tak to máte radi, Izraelci - znie výrok Hospodina, Pána.

Neochota Izraela obrátiť sa

6 Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby vo všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, no ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov.
7 Zadržal som vám dážď ešte tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, na druhé mesto som dážď nedal. Na jednu roľu pršalo, a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. 8 Dve, tri mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli uspokojené. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. 9 Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady aj vinice; vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. 10 Poslal som na vás mor ako na Egypt, pobil som mečom vašich mládencov, dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. 11 Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. 12 Preto takto naložím s tebou, Izrael! A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. 13 Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.