Dve percentá (2 %)

6. kapitola

Prevezenie truhly Božej k Óbéd-Edómovi

1 Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela - tridsaťtisíc chlapov.
2 Pobral sa a šiel so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baaly v Judsku, aby odtiaľ priniesli truhlu Božiu, pomenovanú podľa mena Hospodina mocností, ktorý tróni nad cherubmi. 3 Keď naložili truhlu Božiu na nový voz, vyniesli ju z domu Abínádába, ktorý bol na vŕšku; Uzzá a Achjó, synovia Abínádábovi, sprevádzali nový voz 4 s truhlou Božou; tak ju odviezli z Abínádábovho domu, ktorý bol na vŕšku; Achjó kráčal pred truhlou. 5 Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom z celej sily: s piesňami na citarách, harfách, bubnoch, na zvončekoch a cimbaloch. 6 Keď prišli k Náchonovmu humnu, Uzzá vystrel ruku k truhle Božej a zadržal ju, lebo voly sa potkli. 7 Preto Hospodin vzbĺkol hnevom proti Uzzovi a Boh ho na mieste zrazil pre jeho nerozvážnosť; zomrel tam pri truhle Božej. 8 To Dávida rozrušilo, pretože Hospodin zdrvil Uzzu; to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uzzá. 9 V ten deň Dávid dostal strach pred Hospodinom a povedal: Ako príde truhla Hospodinova ku mne? 10 Preto Dávid nechcel previezť truhlu Hospodinovu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odniesť do domu Óbéd-Edóma Gatského. 11 Vtedy truhla Hospodinova ostala v dome Óbéd-Edóma Gatského tri mesiace, i požehnal Hospodin Óbéd-Edóma a celý jeho dom.

Prevezenie truhly Božej na Sion

12 Keď kráľovi Dávidovi oznámili: Pre truhlu Božiu požehnal Hospodin dom Óbéd-Edóma i všetko, čo mal, Dávid odišiel a s radosťou preniesol truhlu Božiu z Óbéd-Edómovho domu do Dávidovho mesta.
13 Keď tí, čo niesli truhlu Božiu, urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa. 14 A Dávid tancoval z celej sily pred Hospodinom, opásaný ľanovým efódom. 15 Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali truhlu Hospodinovu s jasotom a za zvuku trúby. 16 Keď truhla Hospodinova vchádzala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal hľadela z okna, a keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, pohrdla ním vo svojom srdci. 17 Keď priniesli truhlu Hospodinovu a zložili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý dal Dávid pre ňu postaviť, obetoval Dávid pred Hospodinom spaľované obete a obete spoločenstva. 18 Keď dokončil spaľované obete a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodina mocností. 19 I nadelil všetkému ľudu, celému množstvu Izraela, tak mužom ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči; nato všetok ľud odišiel, každý do svojho domu. 20 Keď sa Dávid vrátil pozdraviť svoju domácnosť, Míkal, Saulova dcéra, vyšla Dávidovi v ústrety a povedala: Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, ktorý sa dnes obnažoval pred očami dievok svojich služobníkov, ako sa obnažuje len nejaký rozpustilec. 21 Nato Dávid povedal Míkal: Pred Hospodinom, ktorý si mňa vyvolil miesto tvojho otca a miesto celého jeho domu, a označil ma za knieža nad Hospodinovým ľudom, nad Izraelom, pred Hospodinom som sa veselil. 22 Ešte viac sa pokorím ako teraz a budem ponížený vo vlastných očiach, ale pred dievkami, o ktorých si hovorila, budem v úcte! 23 Preto Saulova dcéra Míkal nemala deti do dňa svojej smrti.