Dve percentá (2 %)

5. kapitola

Dávid kráľom nad celým Izraelom

1 Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebrónu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol: Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom. 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu, kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebróne pred Hospodinom a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Chebróne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.

Jeruzalem v rukách Dávidových

6 Kráľ so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebúsejcom, ktorí bývali v krajine. Oni však povedali Dávidovi: Nevojdeš sem, veď slepí a chromí ťa zaženú! To malo znamenať: Dávid sem nevstúpi.
7 Dávid však zabral hrad Sion. To je mesto Dávidovo. 8 V ten deň povedal Dávid: Každý, kto chce poraziť Jebúsejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z celej duše. Predsa sa hovorí: Slepý a chromý nevkročí do domu. 9 Potom Dávid ostal bývať na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Dávid ho budoval dookola od Millo až dovnútra. 10 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh mocností, bol s ním.

Chírámovi poslovia

11 Týrsky kráľ Chírám poslal poslov k Dávidovi, i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom.
12 A Dávid poznal, že ho Hospodin potvrdil ako kráľa nad Izraelom a vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu izraelskému ľudu.

Dávidovi synovia

13 Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Chebrónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.
14 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún, 15 Jibchár, Elíšúa, Nefeg a Jáfia, 16 Elíšáma, Eljáda a Elífelet.

Dávidovo víťazstvo nad Filištíncami

17 Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci ho vyšli hľadať. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil ku hradu.
18 Filištínci však pritiahli a rozložili sa v údolí Refáím. 19 Vtedy sa dopytoval Dávid Hospodina: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu riekol: Choď, lebo istotne ti vydám Filištíncov do rúk. 20 Dávid pritiahol do Baalperácímu, porazil ich a povedal: Hospodin pretrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako voda trhá hrádze. Preto nazval to miesto Baalperácím. 21 Zanechali tam svoje modly, ale Dávid a jeho mužovia ich odniesli. 22 Potom Filištínci znova tiahli nahor a rozložili sa v údolí Refáím. 23 Keď sa Dávid dopytoval Hospodina, Hospodin mu riekol: Netiahni proti nim priamo, ale ich obíď odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája. 24 Keď vo vrcholcoch balzamovníkových kríkov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedy Hospodin pôjde pred tebou, aby porazil vojsko Filištíncov. 25 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil Filištíncov od Geby až po cestu do Gézeru.