Dve percentá (2 %)

4. kapitola

Íšbóšet úkladne zavraždený

1 Keď Saulov syn počul, že Abnér zomrel v Chebróne, ochabli mu ruky a celý Izrael sa predesil.
2 Saulov syn mal dvoch mužov ako vodcov útočných čiat; jeden sa volal Baaná a druhý Réchab; boli to synovia Rimmóna Beérótskeho spomedzi Benjamíncov. Lebo i Beérót sa počíta k Benjamínu. 3 Beéróťania kedysi utiekli do Gittajimu a ostali tam ako cudzinci až do tohto dňa. 4 Avšak Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na obidve nohy. Mal päť rokov, keď z Jezreelu prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi; vtedy ho jeho pestúnka vzala, a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Mefibóšet. 5 Vtedy prišli synovia Rimmóna Beerótskeho, Réchab a Baaná, vnikli do Íšbóšetovho domu za páľavy dňa, keď tento cez poludnie ležal na lôžku. 6 Vošli až doprostred domu, akoby chceli brať obilie. Nato ho Réchab a jeho brat Baaná udreli do brucha a utiekli. 7 Keď vošli do domu, spal na svojom lôžku v spálni, preklali ho a usmrtili, sťali mu hlavu, potom vzali jeho hlavu a šli celú noc cestou k Arábe. 8 Íšbóšetovu hlavu zaniesli k Dávidovi do Chebrónu a povedali kráľovi: Tu máš hlavu Saulovho syna Íšbóšeta, tvojho nepriateľa, ktorý ti siahal na život. Dnes pomstil Hospodin môjho pána, kráľa, nad Saulom a jeho potomstvom.

Dávid pomstí smrť Íšbóšetovu

9 Dávid odpovedal Réchabovi a jeho bratovi Baánovi, synom Rimmóna z Beérótu: Akože je Hospodin, ktorý vyslobodil môj život zo všetkých úzkostí,
10 že toho, kto mi oznámil: Hľa, Saul zomrel, a nazdal sa, že prináša dobrú zvesť, som chytil a zabil v Ciklagu; to bola odplata za jeho posolstvo. 11 Ak nešľachetníci zavraždili spravodlivého muža v jeho dome na lôžku, či nemám vyhľadávať jeho krv z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? 12 Nato dal Dávid rozkaz mládencom, a tí ich zabili, poodtínali im ruky i nohy a povešali ich pri rybníku v Chebróne. Ale Íšbóšetovu hlavu vzali a pochovali v Abnérovom hrobe v Chebróne.