Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Posledné slová Dávidove

1 Toto sú posledné slová Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajovho, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného Boha Jákobovho, milého žalmistu Izraela:
2 Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku. 3 Riekol Boh Izraela, prehovorila ku mne skala Izraela: Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, 4 je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva; 5 či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. 6 Ale všetci naničhodníci sú ako zaviate tŕnie, ktoré nikto neberie do rúk. 7 A kto by sa ho chcel dotknúť, vystrojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom namieste.

Dávidovi hrdinovia

8 Toto sú mená Dávidových hrdinov: Jóšéb-Bašebet Tachkemonský, vodca troch, ktorý keď sa rozohnil, kopijou vo chvíľke zabil osemsto ľudí.
9 Po ňom bol Eleázár, syn Achóchího, syna Dódu. On bol s Dávidom medzi troma hrdinami, keď ho hanobili Filištínci, a keď sa tam zhromaždili do boja. Keď potom izraelskí muži odtiahli, 10 on povstal a bil Filištíncov, kým mu len neustala ruka a nezmeravela mu na meči. I spôsobil Hospodin v ten deň veľké vyslobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť. 11 Po ňom bol Šamma, syn Ágého Harárskeho. Keď sa Filištínci zhromaždili pri Lechjí, kde bol kus poľa plný šošovice, ľud ušiel pred nimi, 12 postavil sa uprostred poľa, obránil ho, porazil Filištíncov. Tak spôsobil Hospodin veľké vyslobodenie. 13 Zostupovali tí traja z tridsiatich predákov a prišli počas žatvy k Dávidovi do Adullámskej jaskyne, keď filištínske vojsko táborilo v Refáímskom údolí. 14 Dávid bol vtedy v pevnosti a predné stráže Filištíncov boli už v Betleheme. 15 Tu sa Dávidovi zažiadalo vody a zvolal: Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne! 16 Nato sa tí traja hrdinovia prebili táborom Filištíncov a načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Priniesli a podali ju Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju vylial ako obeť Hospodinovi. 17 Povedal: Chráň ma, Hospodine, to urobiť. Je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlastného života. Preto nechcel piť. Toto dokázali títo traja hrdinovia. 18 Aj Jóábov brat Abíšaj, syn Cerújin, bol predákom tridsiatich. To je ten, čo zamával kopijou nad pobitými mužmi. Získal si meno medzi tridsiatimi. 19 Z tých tridsiatich bol najslávnejší, takže sa stal ich veliteľom, ale tým prvým trom sa nevyrovnal. 20 Benájáhú, syn Jehójádov, udatný muž veľkých činov, bol z Kabceélu a zabil dvoch synov Ariéla Moábskeho. Ten zostúpil a zabil v jame leva, a to v deň, keď bol sneh. 21 Zabil aj Egypťana, obrovského muža. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju, on šiel na neho s palicou: Egypťanovi vytrhol z ruky kopiju a ňou ho zabil. 22 To vykonal Jehójádov syn Benájáhú, ktorý si získal meno medzi tými tridsiatimi hrdinami. 23 Bol medzi tridsiatimi najslávnejší, ale oným trom sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil nad svojou telesnou strážou. 24 Jóábov brat Asáél bol tiež medzi tridsiatimi; Elchánán, syn Dódu z Betlehema, 25 Šammá z Charódu, Elíká z Charódu, 26 Chelec z Pelétu, Írá, syn Ikéšov z Tekóy, 27 Abíezer z Anatótu, Mebunnaj z Chúše, 28 Calmón z Achóachu, Mahraj z Netófy, 29 Cheleb, syn Baanov z Netófy, Ittaj, syn Ribaja z benjamínskej Gibey, 30 Benajá Piratónsky, Hiddaj z Nachalá-Gaašu, 31 Abí-Albón z Arby, Azmávet z Bachúrímu, 32 Eljachbá zo Šaalbónu, Jášénovi synovia, Jonatán, 33 Šamma Harársky, Achíám, syn Šárárov z Haráru, 34 Elífelet, syn Achasbaja z Maachy, Ellíám, syn Achitófela Gillónskeho, 35 Checraj Karmelský, Paaraj Arbijský, 36 Jigeal, syn Nátanov z Cóby, Bání Gádsky, 37 Celek Ammónsky, Nachraj z Beérótu, zbrojnoš Cerújinho syna Jóába, 38 Írá Itrijský, Gáréb Itrijský, 39 Uríáš Chetejský. Spolu ich bolo tridsaťsedem.