Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Pieseň Dávidova

1 Slová tejto piesne povedal Dávid Hospodinovi v deň, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov, i zo Saulovej ruky.
2 Vravel: Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. 3 Môj Boh je moje bralo; v Neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi. 5 Obkľúčili ma vlny smrti a prúdy záhuby ma predesili. 6 Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. 7 V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik prenikol mu k ušiam. 8 Tu pohla sa a zatriasla sa zem a zachveli sa nebies základy a zatriasli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa Mu valil z nozdier, žeravý oheň z Jeho úst, žeravé uhlíky blčali z Neho. 10 Naklonil nebesá a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. 11 Niesol sa na cherubovi a letel, zjavil sa na perutiach vetra. 12 Tmu urobil si stanom vôkol seba, hromady vôd a husté oblaky. 13 Od žiary pred Ním blčali žeravé uhlíky. 14 Hospodin zahrmel z neba. Najvyšší vydal svoj hlas. 15 Vystrelil šípy a rozmetal ich blesky a zmiatol ich. 16 I ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého víchra Jeho dychu. 17 Siahol z výsosti a uchopil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. 18 Pred mojím mocným nepriateľom zachránil ma, i pred mojimi neprajníkmi, lebo silnejší boli ako ja. 19 Prepadli ma v čase môjho trápenia, ale Hospodin bol mi oporou. 20 On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. 21 Odmenil sa mi Hospodin dľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo ja ostríhal som cesty Hospodina, od svojho Boha som hriešne neodpadol. 23 Bo všetky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa neodchýlil. 24 Bol som bez úhony pred Ním a chránil som sa previnenia. 25 Tak odplatil mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred Jeho očami. 26 Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. 27 Ty voči čistému javíš sa čistým, ale s prevráteným divne nakladáš. 28 Ty zachraňuješ ubiedený ľud, svojím pohľadom ponižuješ pyšných. 29 Lebo Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. 30 Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. 32 Veď ktože je Bohom okrem Hospodina, a kto je skalou okrem nášho Boha? 33 Boh, ktorý mi je útočiskom, On moju cestu robí bezúhonnou. 34 On mi dal nohy ako jeleňom a na výšiny moje stavia ma. 35 Moje ruky učí boju a moje ramená napínať bronzový luk. 36 Dávaš mi štít svojej spásy a Tvoja blahosklonnosť zveľadila ma. 37 Dávaš priestor pre moje kroky, že sa mi členky nepošmyknú. 38 Ja stíham svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. 39 Celkom ich rozdrvím, už viac nepovstanú, padnú mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou do boja. Odporcov mojich zohol si podo mňa. 41 Na útek donútil si mojich nepriateľov, vykynožil som svojich neprajníkov. 42 O pomoc kričia - no niet pomocníka, na Hospodina - len ich nevyslyšal. 43 Rozmrvil som ich sťa prach zeme; zdrvil som ich a rozšliapal ako blato na ulici. 44 Zo svárov ľudu si ma zachránil, zachoval si ma ako hlavu národov, ľud, čo som nepoznal, slúži mi. 45 Cudzinci mi pochlebujú, na číre počutie ma poslúchajú. 46 Cudzinci vädnú strachom a s chvením vychodia zo svojich zámkov. 47 Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Vyvýšený je Boh mojej spásy. 48 Boh, ktorý dožičí mi pomstu, podmaňuje mi národy. 49 Ktorý ma vyvádza spomedzi mojich nepriateľov; Ty ma vyvyšuješ nad mojich odporcov, vyslobodzuješ ma od násilníka. 50 Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine, 51 čo zveľaďuješ spásne skutky môjho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk