Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Pomsta Gibeóncov za Saulovu vinu

1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hospodinovu tvár, Hospodin mu povedal: Na Saulovi a na jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeóncov.
2 Vtedy kráľ povolal Gibeóncov a prehovoril k nim. Gibeónci nepatrili k Izraelcom, ale ku zvyšku Amorejcov, ktorým Izraelčania prisahali, no Saul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich usiloval vyhubiť. 3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeóncov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? 4 Gibeónci mu odpovedali: Nám nejde o striebro ani o zlato pri Saulovi a jeho dome, a nejde nám o usmrtenie kohokoľvek v Izraeli. Nato im povedal: Čo poviete, to vám urobím. 5 Odpovedali kráľovi: Z potomkov muža, ktorý nás vyhubil a zamýšľal nás vyničiť, aby sme neobstáli ani v jednom kraji Izraela, 6 nech nám vydajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hospodinom na vrchu Hospodinovom. Kráľ odpovedal: Vydám vám ich. 7 Ale kráľ predsa ušetril Mefibóšeta, syna Saulovho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi - Armóního a Mefibóšeta - a piatich synov Saulovej dcéry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mechólskeho. 9 Vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz siedmi. 10 Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci. 11 Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova žena, 12 zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich ukradli z námestia Bét-Šánu, kde ich Filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na Gilbói. 13 Odniesol odtiaľ Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána; a pozbierali aj kosti obesencov. 14 I pochovali kosti Saula a jeho syna Jonatána v krajine Benjamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všetko, čo rozkázal kráľ. Po tomto sa Hospodin zmiloval nad krajinou.

Boje s Filištíncami

15 Potom znova došlo k vojne Filištíncov proti Izraelčanom. Vyrazil Dávid a jeho služobníci s ním a bojovali proti Filištíncom; pritom sa Dávid unavil.
16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu obrov, jeho kopija vážila tristo šekelov bronzu a mal opásaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida. 17 Ale prišiel mu na pomoc Cerújin syn Abíšaj. Zrazil Filištínca a usmrtil ho. Vtedy Dávidovi muži prisahali a hovorili: Už nepôjdeš viac s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. 18 Nato došlo opäť k boju s Filištíncami v Góbe. Vtedy Sibbechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu obrov. 19 Potom bola ďalšia vojna s Filištíncami v Góbe. Elchánán, syn Jaré-Oregíma Betlehemského, zabil Goliáša Gatského, ktorý mal rukoväť na kopiji ako tkáčsky návoj. 20 Zasa došlo k vojne v Gate. Bol tam obrovský muž, ktorý mal na rukách a nohách po šesť prstov, spolu dvadsaťštyri, a pochádzal tiež z rodu obrov. 21 Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimmeu. 22 Títo štyria boli z rodu obrov v Gate a padli Dávidovou rukou a rukou jeho služobníkov.