Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Šebova vzbura

1 Našiel sa tam náhodou jeden naničhodník menom Šeba, Bichrího syn, Benjamínec. Ten zatrúbil na trúbu a volal: My nemáme podiel na Dávidovi, ani dedičstva na Izajovom synovi. Každý do svojho stanu, Izrael!
2 Vtedy všetci izraelskí mužovia odstúpili od Dávida a šli za Bichrího synom Šebom, ale judskí mužovia sa pridŕžali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem. 3 Tak prišiel Dávid domov do Jeruzalema, vzal desať vedľajších žien, ktoré tam zanechal strážiť dom, dal ich do domáceho väzenia, živil ich, ale nevchádzal k nim. Zostali zavreté až do smrti a žili ako vdovy. 4 Potom povedal kráľ Amásovi: Zvolaj mi do troch dní judských mužov a buď tu aj ty! 5 Amása odišiel zvolať Júdejcov, ale prekročil určený čas. 6 Vtedy povedal Dávid Abíšajovi: Teraz nám Bichrího syn Šeba bude nebezpečnejší ako Absolón. Preto vezmi služobníkov svojho pána a prenasleduj ho, aby si nenašiel opevnené mestá a aby nám neušiel z očí. 7 Vyrazili za ním Jóábovi mužovia i Kereťania a Peleťania a všetci hrdinovia; a vyšli z Jeruzalema prenasledovať Šebu, syna Bichrího. 8 Keď už boli pri veľkej skale, ktorá je v Gibeóne, prichádzal k nim Amása. Jóáb bol oblečený do šiat, na nich mal opásaný meč, pripevnený na bedrách, ale mu vypadol, keď kráčal. 9 Jóáb povedal Amásovi: Ako sa máš, brat môj! Pritom Jóáb pravou rukou chytil Amásu za bradu, akoby ho chcel pobozkať. 10 No Amása si nevšimol meč, ktorý mal Jóáb v ruke. Ten mu ho vrazil do brucha tak, že mu vnútornosti vypadli na zem, a on zomrel bez toho, že by mu bol dal druhú ranu. Jóáb a jeho brat Abíšaj však prenasledovali Šebu, syna Bichrího. 11 Z Jóábových služobníkov stál jeden nad Amásom a volal: Kto je za Jóába a za Dávida, nech ide za Jóábom! 12 Ale Amása ležal v krvi uprostred cesty. Keď onen muž videl, že sa všetok ľud zastavuje, odtiahol Amásu z cesty na pole a hodil na neho rúcho, lebo videl, že každý, kto prešiel popri ňom, zastal. 13 Keď ho odpratali z cesty, všetci mužovia šli za Jóábom prenasledovať Šebu, syna Bichrího. 14 Tento však prešiel cez všetky izraelské kmene až po Ábel-Bétmaachu, a všetci Bichrijci sa zhromaždili a šli za ním. 15 Všetok ľud, ktorý bol s Jóábom, prišiel a obkľúčil ho v Ábel-Bétmaache; nasypali val proti mestu, ktorý siahal až po hradby, a snažili sa zrúcať múry. 16 Vtom zvolala múdra žena z mesta: Počujte, počujte! Povedzte Jóábovi: Príď sem, chcem sa s tebou zhovárať. 17 Keď sa k nej priblížil, spýtala sa ho: Ty si Jóáb? On odpovedal: Som! Ona mu vravela: Počuj slová svojej služobnice. I odpovedal: Počúvam. 18 Hovorila ďalej: Za starých čias vravievali: Len nech sa opýtajú v Ábele, vtedy dôjdu k cieľu! 19 Ja som z pokojných a verných v Izraeli, a ty sa usiluješ skaziť mesto a matku v Izraeli! Prečo chceš ničiť Hospodinovo dedičstvo? 20 Vtedy Jóáb odpovedal: Vôbec nie, vonkoncom nie! Nechcem ani ničiť, ani skaziť! 21 Nie je to tak, ale muž z Efrajimského pohoria menom Šeba, syn Bichrího, pozdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi. Vydajte mi ho samého, a ja odtiahnem od mesta. Žena povedala Jóábovi: Hľa, jeho hlavu ti prehodia cez múr. 22 Nato žena prehovorila celé mesto svojou múdrosťou, tak že Šebovi, synovi Bichrího, zoťali hlavu a hodili ju Jóábovi. Keď ten zatrúbil na trúbu, rozišli sa von z mesta, každý do svojho stanu. A Jóáb sa vrátil do Jeruzalema ku kráľovi.

Dávidovi hodnostári

23 Jóáb velil celému vojsku Izraela a Jehójádov syn Benájá Kereťanom a Peleťanom.
24 Adórám bol nad nútenými prácami a Achilúdov syn Jehóšáfát bol kancelárom. 25 Šejá bol pisárom, Cádók a Ebjátár boli kňazmi. 26 Jáírovec Írá bol tiež Dávidovým kňazom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk