Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Sáby

1 Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli.
2 Šalamún jej však zodpovedal všetky otázky; nebolo takej, na ktorú by nevedel odpovedať. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil, 4 jedlá jeho stola, obydlia jeho sluhov, pozornosť jeho obsluhovačov a ich oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, spaľované obete, ktoré obetoval v dome Hospodinovom, úžasom sa jej zastavoval dych. 5 Povedala kráľovi: Pravdou je, čo som počula vo svojej krajine o tvojich zariadeniach a o tvojej múdrosti. 6 Neverila som však tým slovám, kým som neprišla a nevidela na vlastné oči. No neoznámili mi ani polovicu tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula. 7 Šťastní sú tvoji mužovia a sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. 8 Požehnaný buď Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hospodinovi, svojmu Bohu. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho upevnil naveky, teba urobil kráľom nad ním, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. 9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamov a drahokamov. Ani nebolo takého balzamu, ktorý by kráľovná zo Sáby nebola darovala kráľovi Šalamúnovi. 10 Ale i sluhovia Chúramovi a sluhovia Šalamúnovi, ktorí priviezli zlato z Ofíru, priviezli santalové drevo a drahokamy. 11 Kráľ použil santalové drevo na schodište domu Hospodinovho i kráľovského paláca a na citary a harfy pre spevákov. Také niečo nebolo predtým v Judsku vidno. 12 Kráľ Šalamún dal zase kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, okrem toho, čo mu sama priniesla. Potom sa obrátila a odišla so svojimi sluhami do svojej vlasti.

Šalamúnovo bohatstvo a sláva

13 Zlato, ktoré Šalamún dostal za jeden rok, vážilo šesťstošesťdesiatšesť talentov zlata,
14 okrem toho, čo donášali kupci a obchodníci. Všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún urobil dvesto pavéz z tepaného zlata. Na jednu pavézu použil šesťsto šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej urobil tristo štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil tristo šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa. 17 Potom urobil veľký trón zo slonoviny a potiahol ho čistým zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnenú k trónu. Nad sedadlom boli z oboch strán operadlá, vedľa operadiel stáli dva levy. 19 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch z oboch strán. Také nezhotovili pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby kráľa Šalamúna, používané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podobne ako náčinie v Dome libanonského lesa. Striebro nemalo za Šalamúnových čias nijakú cenu. 21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili do Taršíša s Chúramovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. 23 Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 Každý z nich priniesol i svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, myrhu, balzamy, kone a mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme. 26 Tak vládol nad všetkými kráľmi od Eufratu až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta. 27 Kráľ urobil v Jeruzaleme striebro takým obyčajným ako kamene a cédre, ako divé figovníky, ktorých je na Nížine hojnosť. 28 Kone privážali Šalamúnovi z Egypta a z ostatných krajín. 29 Ostatné činy Šalamúnove, skoršie i neskoršie, sú zaznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šilónskeho a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Keď usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida, a namiesto neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk