Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Ďalšie Šalamúnove skutky

1 Dvadsať rokov po tom, čo Šalamún vystaval dom Hospodinov a svoj palác,
2 dostaval mestá, ktoré mu dal Chúram, a usadil tam Izraelcov. 3 Nato sa Šalamún vypravil do Chamát-Cóby a zmocnil sa jej. 4 Vybudoval Tadmór na púšti a všetky skladištné mestá, ktoré zriadil v Chamáte. 5 Ďalej prebudoval Horný Bét-Chórón a Dolný Bét-Chórón na pevnosti s hradbami, bránami a závorami, 6 Baalat i všetky skladištné mestá Šalamúnove, všetky vozové mestá a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo si zažiadal postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval. 7 Všetok ľud pozostalý po Chetejcoch, Amorejcoch, Perizejcoch, Chivijcoch a Jebúsejcoch, ktorý nepochádzal z Izraela, 8 potomkov tých, čo ešte zostali v krajine, ktorých nevyhubili Izraelci, Šalamún podrobil núteným prácam až podnes. 9 Z Izraelcov však nepoužil nikoho ako otroka pre svoju prácu, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy. 10 Tí boli veliteľmi dozorcov kráľa Šalamúna, dvestopäťdesiati, ktorí ovládali ľud. 11 Faraónovu dcéru Šalamún vyviedol z mesta Dávidovho do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: Moja žena nemôže bývať v dome Dávida, kráľa izraelského, pretože to sú sväté miesta, na ktoré sa dostala truhla Hospodinova. 12 Vtedy Šalamún obetoval spaľované obete Hospodinovi na oltári Hospodinovom, ktorý postavil pred sieňou, 13 ako sa obetovalo podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu: v dňoch sviatočného odpočinku, v novmesiacoch a na slávnosti trikrát do roka: na sviatok nekvasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stánkov. 14 Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil oddiely kňazov k ich službe, levítov k ich úkonom: vzdávať chválu a posluhovať pred kňazmi podľa každodenného poriadku, a vrátnikov po ich oddieloch pre jednotlivé brány. Lebo taký bol príkaz Božieho muža Dávida. 15 V ničom sa neodchýlili od kráľovho príkazu o kňazoch, levítoch alebo pokladoch. 16 Tak sa dokončili všetky Šalamúnove práce odo dňa založenia domu Hospodinovho až po jeho úplné dokončenie. 17 Vtedy sa Šalamún odobral do Ecjón-Geberu a Élótu na morskom pobreží v Edóme. 18 Chúram mu poslal po svojich sluhoch lode a sluhov, ktorí poznali more, ktorí sa spolu so Šalamúnovými ľuďmi dostali do Ofíru. Nabrali odtiaľ štyristopäťdesiat talentov zlata a priniesli kráľovi Šalamúnovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk