Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Obeť Šalamúna a ľudu

1 Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeť i zábitné obete a sláva Hospodinova naplnila dom.
2 Kňazi nemohli vstúpiť do domu Hospodinovho, lebo ho naplnila Jeho sláva. 3 Keď však všetci Izraelci videli zostupovať oheň a slávu Hospodinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hospodinovi, že je dobrý, veď Jeho milosť trvá naveky. 4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábitnú obeť pred Hospodinom. 5 Kráľ Šalamún obetoval ako zábitnú obeť dvadsaťdvatisíc kusov hovädzieho dobytka a stodvadsaťtisíc oviec. Tak posvätil kráľ i všetok ľud Boží dom. 6 Kňazi stáli na svojich stanovištiach, i levíti s hudobnými nástrojmi Hospodinovými, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid k velebe Hospodinovej, pretože naveky trvá Jeho milosť. S chválospevmi Dávidovými trúbili kňazi pred nimi a všetok Izrael stál. 7 Šalamún posvätil stred nádvoria, ktoré je pred domom Hospodinovým. Tam totiž obetoval spaľované obete i tuk z obetí spoločenstva, keďže bronzový oltár, ktorý urobil Šalamún, nestačí brať spaľované a pokrmové obete ani tuk.

Sviatok posvätenia chrámu

8 V tom čase zasvätil Šalamún sedemdňový sviatok. Bol s ním celý Izrael, veľmi veľké zhromaždenie, ktoré sa zišlo od oblasti Chamátu až po Egyptský potok.
9 Na ôsmy deň mali slávnostné zhromaždenie, lebo posviacku oltára slávili sedem dní; sviatok trval totiž sedem dní. 10 Dvadsiateho tretieho dňa siedmeho mesiaca prepustil do stanov ľud, naradostený a nadchnutý dobrodením, ktoré vykonal Hospodin Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu izraelskému ľudu.

Božia odpoveď na Šalamúnovu modlitbu

11 Keď Šalamún dokončil dom Hospodinov i kráľovský palác a vydarilo sa všetko, čo si umienil vykonať v dome Hospodinovom a vo svojom paláci,
12 zjavil sa mu v noci Hospodin. Riekol mu: Vyslyšal som tvoju modlitbu a toto miesto som si zvolil za dom obetí. 13 Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vy žrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, 14 ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim. 15 Teraz budem mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. 16 Vyvolil som si a posvätil tento dom, aby tam prebývalo moje meno naveky a aby moje oči i srdce tam zotrvávali po všetky dni. 17 Ak i ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid, a robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenie a predpisy, 18 upevním tvoj kráľovský trón, ako som sa zaviazal Dávidovi, tvojmu otcovi, slovami: Nevyhynie nikto z tvojich panujúcich potomkov v Izraeli. 19 Ak sa však odvrátite a opustíte moje ustanovenia a prikázania, ktoré som vám predložil, ak odídete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 20 vyhubím vás zo svojej zeme, ktorú som vám dal. A tento dom, ktorý som posvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre a urobím z neho príslovie a predmet posmechu pre všetky národy. 21 Nad týmto domom, ktorý je tak vyvýšený, užasne každý okoloidúci. A ak sa spýta: Prečo naložil Hospodin takto s touto krajinou a s týmto domom? 22 povedia mu: Pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a pridŕžali sa cudzích bohov, ktorých uctievali a slúžili im. Preto uviedol na nich všetku tú pohromu.