Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Po ukončení všetkých prác na dome Hospodinovom, ktoré vykonal Šalamún, vniesol doň zasvätené dary Dávida, svojho otca. Striebro, zlato a všetko náčinie uložil do pokladníc domu Božieho.

Prevezenie truhly

2 Potom Šalamún zhromaždil do Jeruzalema starších Izraela, všetkých kmeňových predákov, kniežatá rodín Izraelcov, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, čiže zo Siona.
3 Tak sa zhromaždili ku kráľovi všetci Izraelci na sviatok, ktorý býva siedmy mesiac. 4 Keď prišli všetci starší Izraela, levíti zdvihli truhlu 5 a vyniesli ju. Svätostánok a všetko posvätné náčinie v stánku vyniesli levítski kňazi. 6 Kráľ Šalamún a celý zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ho pre množstvo nebolo možné spočítať ani odhadnúť. 7 Potom kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do najzadnejšej miestnosti chrámu, do veľsvätyne, pod krídla cherubov. 8 Cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom pre truhlu, takže zhora zastierali truhlu a jej žrde. 9 Žrde tak vyčnievali, že ich konce boli viditeľné. Zostali tam až dodnes. 10 V truhle nebolo nič okrem dvoch tabúľ, ktoré dal Mojžiš na Chórebe, kde uzavrel Hospodin zmluvu s Izraelcami, keď ich vyviedol z Egypta. 11 Potom kňazi vyšli zo svätyne. Lebo všetci prítomní kňazi sa posvätili bez ohľadu na oddiely. 12 Levítski speváci, všetci, čo prislúchali Ásáfovi, Hémánovi alebo Jedútúnovi, ich synovia a bratia, oblečení v byse, s cimbalmi, harfami a citarami stáli východne od oltára, a spolu s nimi stodvadsať kňazov trúbilo na trúbach. 13 Medzi trubačmi a spevákmi bol súlad, takže zaznieval jeden hlas pri vzdávaní chvály a vďaky Hospodinovi. Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov, 14 takže kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom.