Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Sancheríbov útok na Jeruzalem

1 Po týchto udalostiach a po tomto prejave vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb. Vtrhol do Judska, utáboril sa oproti opevneným mestám a zamýšľal sa ich zmocniť.
2 Keď Chizkija videl, že Sancheríb prišiel a že hrozí zaútočiť na Jeruzalem, 3 dohodol sa so svojimi hodnostármi a hrdinami, že upchajú vody prameňov, ktoré sú von za mestom. Podporovali ho v tom. 4 Zhromaždilo sa množstvo ľudu a upchali všetky pramene i potok, pretekajúci krajinou. Uvažovali: Prečo by mali asýrski králi pri svojom príchode nájsť mnoho vody? 5 Potom sa osmelil a dobudoval všetky poškodené hradby. Na nich vystaval veže a zvonku druhú hradbu. Opevnil i Milló, mesto Dávidovo, a zhotovil množstvo oštepov a štítov. 6 Nad ľudom ustanovil veliteľov vojenských útvarov, zhromaždil ich k sebe na námestí pri mestskej bráne a povzbudivo k nim prehovoril: 7 Buďte silní a zmužilí! Nebojte sa a nestrachujte pred asýrskym kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním; lebo s nami je väčší dav ako s ním. 8 S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Chizkiju. 9 Po tomto vyslal asýrsky kráľ Sancheríb svojich služobníkov do Jeruzalema - sám bol s celou svojou mocou pred Láchíšom - k judskému kráľovi Chizkijovi i ku všetkým Júdejcom v Jeruzaleme s odkazom: 10 Takto vraví asýrsky kráľ Sancheríb: Na čo sa spoliehate, že počas obliehania ostávate v Jeruzaleme? 11 Chizkija vás len zvádza, aby vás nechal pomrieť hladom a smädom. Namýšľa si: Hospodin, náš Boh, nás vytrhne z ruky asýrskeho kráľa. 12 Ale veď sám Chizkija odstránil jeho výšiny a oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: Pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom kadievať! 13 Viete snáď, čo som urobil ja a moji otcovia národom všetkých krajín? Vládali bohovia národov krajín vytrhnúť svoju krajinu z mojej ruky? 14 Ktorý zo všetkých bohov tých národov, na ktorých moji otcovia vykonali vojnovú kliatbu, vládal vytrhnúť svoj ľud z mojej ruky? Žeby vás vládal váš Boh vytrhnúť z mojej ruky? 15 Nech vás teda Chizkija nešiali a nepodvádza. Neverte mu! Veď ani jeden boh žiadneho národa alebo ríše nevládal vytrhnúť svoj ľud z mojich rúk alebo z rúk mojich otcov. Tak ani vaši bohovia vás nevytrhnú z mojich rúk. 16 Jeho sluhovia ešte viac hovorili proti Hospodinovi, Bohu, a proti jeho služobníkovi Chizkijovi. 17 Napísal i listy na pohanenie Hospodina, Boha Izraela, a povedal o ňom: Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín ľud z mojich rúk, tak nevytrhne svoj ľud z mojich rúk ani Boh Chizkijov. 18 Nahlas po judsky kričali na ľud Jeruzalema, ktorý stál na hradbách, aby ho zastrašili a zmiatli a zaujali mesto. 19 O Bohu Jeruzalema hovorili tak ako o bohoch národov zeme, ktorí sú dielom ľudských rúk. 20 Preto sa kráľ Chizkija a prorok Izaiáš, syn Ámócov, modlili a volali o pomoc k nebesiam. 21 Tu Hospodin vyslal anjela, ktorý zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore asýrskeho kráľa, takže on sa vrátil do svojej vlasti so zahanbenou tvárou. Keď potom vošiel do domu svojho boha, jeho vlastní synovia ho tam zrazili mečom. 22 Tak vyslobodil Hospodin Chizkiju a obyvateľov Jeruzalema z rúk asýrskeho kráľa Sancheríba i z rúk ostatných a zabezpečil im pokoj zo všetkých strán. 23 Mnohí však prinášali Hospodinovi do Jeruzalema obete a judskému kráľovi Chizkijovi drahocenné dary, takže odvtedy získal na úcte v očiach všetkých národov. 24 V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie. 25 Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie; jeho srdce spyšnelo. Preto Boží hnev postihol jeho, Judsko i Jeruzalem. 26 Nato sa Chizkija i obyvatelia Jeruzalema pokorili vo svojej pýche, takže Hospodinov hnev ich za čias Chizkijových nepostihol. 27 Chizkija mal nesmierne bohatstvo a slávu. Narobil si pokladnice na striebro, zlato, drahokamy, balzamy, štíty a na rôzne vzácne predmety; 28 ďalej skladištia na úrodu obilia, muštu a oleja; stajne a chlievy pre rôzne druhy dobytka. 29 Pre seba zriadil i mestá; mal veľké stádo oviec a dobytka, lebo Boh ho obdaroval nesmiernym majetkom. 30 Chizkija upchal horný tok vôd Gíchónu a zviedol ich po západnom svahu mesta Dávidovho. Tak sa darilo Chizkijovi v každom jeho diele. 31 Ale pri vyslancoch babylonských kniežat, ktorí prišli k nemu preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, ho Boh opustil, aby ho vyskúšal a poznal celé jeho zmýšľanie. 32 Ostatné Chizkijove príbehy a jeho zbožné činy sú zapísané vo Videní proroka Izaiáša, syna Ámócovho, a v Knihe judských a izraelských kráľov. 33 Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, pochovali ho pri schodoch k hrobom Dávidovcov. Pri jeho smrti mu vzdali poctu všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk