Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Odstránenie modlárstva

1 Keď všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašéry, porúcali výšiny a oltáre v celom Judsku a v Benjamíne, v Efrajime a v Menaššem. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest.
2 Chizkija zriadil oddiely kňazov a levítov podľa ich oddelení, každého podľa jeho služobného zadelenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločenstva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hospodinovho tábora.

Zaopatrenie kňazov a levítov

3 Kráľov podiel z majetku slúžil na spaľované obete: na ranné a večerné spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného odpočinku, na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v zákone Hospodinovom.
4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, nariadil dávať kňazský a levítsky podiel, aby sa mohli pevne držať zákona Hospodinovho. 5 Keď sa to nariadenie roznieslo, nanosili Izraelci množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu, a rôznych poľných plodín; priniesli i mnoho desiatok zo všetkého. 6 Izraelci a Júdejci, bývajúci v judských mestách, prinášali tiež desiatky z darov zasvätených Hospodinovi, ich Bohu, a skladali to na hromady. 7 V treťom mesiaci začali zakladať hromady a v siedmom ich ukončili. 8 Keď prišli Chizkija a hodnostári a videli hromady, dobrorečili Hospodinovi a Jeho ľudu, Izraelu. 9 Keď sa Chizkija vypytoval kňazov a levítov na tie hromady, 10 odpovedal mu Azarja, hlavný z domu Cádókovho: Odkedy začali prinášať dary do domu Hospodinovho, najedli sme sa dosýta, ba ešte i veľa zostalo. Pretože Hospodin požehnal svoj ľud, zostalo ešte toto množstvo. 11 Chizkija prikázal upraviť komory v dome Hospodinovom. Keď ich upravili, 12 povnášali dnu pozdvihované dary, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol levíta Konanja, jeho brat Šimeí bol zástupcom. 13 Jechíél, Azarja, Nachat, Asáhél, Jerímót, Józábád, Elíél, Jismachja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chizkiju a Azarju, kniežaťa domu Božieho, dozorcami, pobočníkmi Konanju a jeho brata Šimeího. 14 Kóré, syn Jimnov, levíta, vrátnik na východnej strane, bol nad milodarmi Božími, aby rozdával pozdvihované dary Hospodinove a najsvätejšie dary. 15 Pod jeho rukou v kňazských mestách verne slúžili: Éden, Minjamín, Ješúá, Šemaja, Amarja a Šechanja, aby dávali podiel svojim bratom v oddieloch, veľkému i malému - 16 okrem mužských, uvedených v rodovom zozname od trojročných nahor - všetkým tým, čo prichádzali do domu Hospodinovho podľa každodenného poriadku do služby, ako im patrilo podľa ich oddielov. 17 Zoznam kňazov sa viedol podľa ich rodín a levíti, od dvadsaťročných nahor, podľa ich príslušnosti v oddieloch, 18 boli zapísaní so všetkými svojimi deťmi, ženami, synmi a dcérami do celého zboru, lebo verne posvätili svätyňu. 19 Ale kňazi, Áronovci, mali v pasienkových poliach svojich miest, v každom meste zvlášť, menom označených mužov, aby vydávali podiely všetkým mužom medzi kňazmi a všetkým zapísaným medzi levítmi. 20 Tak konal Chizkija v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, správne a pravé. 21 Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo prikázania, aby hľadal svojho Boha, konal celým svojím srdcom a mal úspech.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk