Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Chizkija

1 Chizkija sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcéra Zecharjova.
2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho praotec Dávid. 3 V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. 4 Priviedol kňazov a levítov, zhromaždil ich na Východnom námestí 5 a povedal im: Čujte ma, levíti! Posväťte sa teraz a posväťte dom Hospodina, Boha svojich otcov, a povynášajte zo svätyne nečistotu! 6 Lebo naši otcovia sa dopustili nevery, robili, čo sa nepáči Hospodinovi, nášmu Bohu, a opustili Ho. Odvrátili sa tvárou od Hospodinovho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. 7 Uzamkli aj dvere do predsiene, zhasili lampy, nespaľovali kadidlo a vo svätyni neprinášali spaľované obete Bohu Izraela. 8 Preto Hospodinov hnev postihol Judsko a Jeruzalem a vystavil ich zmätku, hrôze a výsmechu, ako to sami vidíte vlastnými očami. 9 Hľa, preto naši otcovia padli mečom, naši synovia, dcéry a ženy sú v zajatí. 10 Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil páľavu svojho hnevu. 11 Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, lebo Hospodin si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili Mu. Máte byť Jeho služobníkmi a kadiť Mu. 12 Tu povstali levíti. Z Kehátovcov: Machat, syn Amásajov, Jóél, syn Azarjov; z Meráríovcov: Kíš, syn Abdího, Azarja, syn Jehallelélov; z Géršónovcov: Jóách, syn Zimmov, a Édén, syn Jóáchov; 13 z Elícáfánovcov: Šimrí a Jeíél; z Ásáfovcov: Zecharja a Mattanja; 14 z Hémánovcov: Jechíél a Šimeí; z Jedútúnovcov: Šemajá a Uzzíél. 15 Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli podľa Hospodinových slov vyčistiť dom Hospodinov. 16 Kňazi vošli dovnútra domu Hospodinovho, aby ho očistili. Všetku nečistotu, ktorú našli v chráme Hospodinovom, vyniesli na jeho nádvorie. Ďalej to prevzali levíti a vyniesli von k potoku Kidrón. 17 S posväcovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň toho mesiaca dospeli k predsieni Hospodinovej. Za osem dní posvätili dom Hospodinov a šestnásteho dňa prvého mesiaca skončili. 18 Potom vošli dnu ku kráľovi Chizkíjovi a hlásili: Očistili sme celý dom Hospodinov, oltár na spaľované obete s jeho príslušným náčiním a stôl pre predkladané chleby s jeho príslušným náčiním. 19 Všetko náčinie, ktoré znesvätil kráľ Ácház počas svojej vlády, keď sa spreneveril Bohu, sme uviedli do poriadku a posvätili. Ajhľa, je to pred oltárom Hospodinovým. 20 Včasráno zhromaždil kráľ Chizkija hodnostárov mesta a vystúpil do domu Hospodinovho. 21 Nato priviedli na obeť za hriech sedem juncov a sedem baranov, sedem jahniat a sedem kozlov za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko. Áronovcom, kňazom, prikázal obetovať na oltári Hospodinovom. 22 Vtedy zabíjali dobytok; kňazi zachytávali krv a kropili oltár. Zabíjali aj barany a krvou kropili oltár; zabíjali aj jahňatá a krvou kropili oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a zhromaždenie ako obeť za hriech kozlov a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obeť za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael, lebo kráľ prikázal spaľovanú obeť a obeť za hriech pre celý Izrael. 25 Do domu Hospodinovho postavil levítov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gád a prorok Nátan. Lebo taký príkaz dostal od Hospodina prostredníctvom Jeho prorokov. 26 Tak stáli levíti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami. 27 Tu prikázal kráľ Chizkija priniesť na oltár spaľovanú obeť. Zároveň so spaľovanou obeťou zaznela pieseň Hospodinova a trúby, a to za sprievodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida. 28 Celé zhromaždenie sa klaňalo, pieseň znela, trúby zvučali, až kým sa neskončila spaľovaná obeť. 29 Keď sa skončili spaľované obete, kráľ i všetci prítomní sa sklonili a klaňali sa. 30 Potom kráľ Chizkija a hodnostári prikázali levítom predniesť chválospev Hospodinovi na slová Dávida a vidca Ásáfa. Tí radostne spievali chválospev, zohýnali sa a klaňali. 31 Potom Chizkija povedal: Teraz ste sa posvätili pre Hospodina. Pristúpte a prineste zábitné a ďakovné obete do domu Hospodinovho. Zhromaždenie prinášalo zábitné i ďakovné obete, a každý, kto bol ochotný srdcom, i spaľované obete. 32 Počet spaľovaných obetí, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol: sedemdesiat kusov hovädzieho dobytka, sto baranov a dvesto jahniat - to všetko na spaľovanú obeť Hospodinovi; 33 zasvätených darov: šesťsto kusov hovädzieho dobytka a tritisíc oviec; 34 iba kňazov bolo primálo, takže nevládali stiahnuť kože zo všetkých spaľovaných obetí. Preto im pomáhali ich bratia levíti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili. Levíti sa totiž posväcovali s úprimnejším srdcom ako kňazi. 35 Aj spaľovaných obetí bolo veľa s tukom obetí spoločenstva a s úliatbami k spaľovaným obetiam. Tak bola obnovená služba v dome Hospodinovom. 36 Chizkija a všetok ľud sa radovali z toho, čo Boh pripravil ľudu; lebo tá vec sa náhle odohrala.