Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Chizkija

1 Chizkija sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcéra Zecharjova.
2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho praotec Dávid. 3 V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. 4 Priviedol kňazov a levítov, zhromaždil ich na Východnom námestí 5 a povedal im: Čujte ma, levíti! Posväťte sa teraz a posväťte dom Hospodina, Boha svojich otcov, a povynášajte zo svätyne nečistotu! 6 Lebo naši otcovia sa dopustili nevery, robili, čo sa nepáči Hospodinovi, nášmu Bohu, a opustili Ho. Odvrátili sa tvárou od Hospodinovho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. 7 Uzamkli aj dvere do predsiene, zhasili lampy, nespaľovali kadidlo a vo svätyni neprinášali spaľované obete Bohu Izraela. 8 Preto Hospodinov hnev postihol Judsko a Jeruzalem a vystavil ich zmätku, hrôze a výsmechu, ako to sami vidíte vlastnými očami. 9 Hľa, preto naši otcovia padli mečom, naši synovia, dcéry a ženy sú v zajatí. 10 Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil páľavu svojho hnevu. 11 Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, lebo Hospodin si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili Mu. Máte byť Jeho služobníkmi a kadiť Mu. 12 Tu povstali levíti. Z Kehátovcov: Machat, syn Amásajov, Jóél, syn Azarjov; z Meráríovcov: Kíš, syn Abdího, Azarja, syn Jehallelélov; z Géršónovcov: Jóách, syn Zimmov, a Édén, syn Jóáchov; 13 z Elícáfánovcov: Šimrí a Jeíél; z Ásáfovcov: Zecharja a Mattanja; 14 z Hémánovcov: Jechíél a Šimeí; z Jedútúnovcov: Šemajá a Uzzíél. 15 Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli podľa Hospodinových slov vyčistiť dom Hospodinov. 16 Kňazi vošli dovnútra domu Hospodinovho, aby ho očistili. Všetku nečistotu, ktorú našli v chráme Hospodinovom, vyniesli na jeho nádvorie. Ďalej to prevzali levíti a vyniesli von k potoku Kidrón. 17 S posväcovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň toho mesiaca dospeli k predsieni Hospodinovej. Za osem dní posvätili dom Hospodinov a šestnásteho dňa prvého mesiaca skončili. 18 Potom vošli dnu ku kráľovi Chizkíjovi a hlásili: Očistili sme celý dom Hospodinov, oltár na spaľované obete s jeho príslušným náčiním a stôl pre predkladané chleby s jeho príslušným náčiním. 19 Všetko náčinie, ktoré znesvätil kráľ Ácház počas svojej vlády, keď sa spreneveril Bohu, sme uviedli do poriadku a posvätili. Ajhľa, je to pred oltárom Hospodinovým. 20 Včasráno zhromaždil kráľ Chizkija hodnostárov mesta a vystúpil do domu Hospodinovho. 21 Nato priviedli na obeť za hriech sedem juncov a sedem baranov, sedem jahniat a sedem kozlov za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko. Áronovcom, kňazom, prikázal obetovať na oltári Hospodinovom. 22 Vtedy zabíjali dobytok; kňazi zachytávali krv a kropili oltár. Zabíjali aj barany a krvou kropili oltár; zabíjali aj jahňatá a krvou kropili oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a zhromaždenie ako obeť za hriech kozlov a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obeť za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael, lebo kráľ prikázal spaľovanú obeť a obeť za hriech pre celý Izrael. 25 Do domu Hospodinovho postavil levítov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gád a prorok Nátan. Lebo taký príkaz dostal od Hospodina prostredníctvom Jeho prorokov. 26 Tak stáli levíti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami. 27 Tu prikázal kráľ Chizkija priniesť na oltár spaľovanú obeť. Zároveň so spaľovanou obeťou zaznela pieseň Hospodinova a trúby, a to za sprievodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida. 28 Celé zhromaždenie sa klaňalo, pieseň znela, trúby zvučali, až kým sa neskončila spaľovaná obeť. 29 Keď sa skončili spaľované obete, kráľ i všetci prítomní sa sklonili a klaňali sa. 30 Potom kráľ Chizkija a hodnostári prikázali levítom predniesť chválospev Hospodinovi na slová Dávida a vidca Ásáfa. Tí radostne spievali chválospev, zohýnali sa a klaňali. 31 Potom Chizkija povedal: Teraz ste sa posvätili pre Hospodina. Pristúpte a prineste zábitné a ďakovné obete do domu Hospodinovho. Zhromaždenie prinášalo zábitné i ďakovné obete, a každý, kto bol ochotný srdcom, i spaľované obete. 32 Počet spaľovaných obetí, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol: sedemdesiat kusov hovädzieho dobytka, sto baranov a dvesto jahniat - to všetko na spaľovanú obeť Hospodinovi; 33 zasvätených darov: šesťsto kusov hovädzieho dobytka a tritisíc oviec; 34 iba kňazov bolo primálo, takže nevládali stiahnuť kože zo všetkých spaľovaných obetí. Preto im pomáhali ich bratia levíti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili. Levíti sa totiž posväcovali s úprimnejším srdcom ako kňazi. 35 Aj spaľovaných obetí bolo veľa s tukom obetí spoločenstva a s úliatbami k spaľovaným obetiam. Tak bola obnovená služba v dome Hospodinovom. 36 Chizkija a všetok ľud sa radovali z toho, čo Boh pripravil ľudu; lebo tá vec sa náhle odohrala.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk