Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Ácház

1 Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid,
2 ale chodil po cestách izraelských kráľov, ba zhotovil i zlievané modly pre baalov. 3 Sám kadil v Ben-Hinnómskom údolí a synov si previedol cez oheň podľa ohavných zvykov národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela. 4 Obetoval a kadil na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Preto ho Hospodin vydal do rúk sýrskeho kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a dopravil do Damasku. Hospodin ho vydal aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil veľkú porážku. 6 Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov. 7 Zichrí, efrajimský hrdina, zabil kráľovho syna Maaseju, predstaveného kráľovského paláca Azríkáma a kráľovho zástupcu Elkánu. 8 Izraelci odvliekli svojim bratom do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť, ktorú odniesli do Samárie. 9 Bol tam Hospodinov prorok menom Ódéd, ktorý vyšiel pred vojsko, vchádzajúce do Samárie, a povedal mu: Hľa, pretože sa Hospodin, Boh vašich otcov, rozhneval na Júdejcov, vydal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenikla až do neba. 10 Teraz zamýšľate podrobiť si Júdejcov a Jeruzalemcov za otrokov a otrokyne. Či aj vy nie ste vinní pred Hospodinom, svojím Bohom? 11 Poslúchnite ma teda a vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vás zasiahne páľava Hospodinovho hnevu. 12 Tu mužovia spomedzi efrajimských predákov: Azarja - syn Jóchánánov, Berechja, syn Mešillémótov, Chizkija, syn Šallumov, a Amásá, syn Chadlajov - vystúpili naproti tým, ktorí prichádzali z výpravy, 13 a povedali im: Nevoďte sem zajatcov, lebo by ste k nášmu previneniu proti Hospodinovi mohli úmyselne pripojiť ďalšie hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a páľava hnevu spočíva na Izraeli. 14 Nato ozbrojenci prepustili zajatcov a korisť pred hodnostármi a celým zhromaždením. 15 Mužovia vyzvaní po menách povstali, ujali sa zajatcov a z koristi zaodeli všetkých nahých. Keď ich zaodeli, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou, prepravili všetkých nevládnych na osloch. Zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem, a vrátili sa do Samárie. 16 V tom čase kráľ Ácház poslal k asýrskemu kráľovi po pomoc. 17 Nato ešte vnikli Edómci, porazili Júdejcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci zase vydrancovali mestá na Nížine a i v judskom Negebe a zabrali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami, Gimzó s príslušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Hospodin pokoril Judsko pre Ácháza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopustil sa veľkej nevernosti voči Hospodinovi. 20 Tu pritiahol proti nemu asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser, ktorý ho stiesnil, miesto toho, aby ho posilnil. 21 Lebo Ácház vylúpil dom Hospodinov, kráľovský palác i hodnostárov a odo vzdal to asýrskemu kráľovi; ale nepomohlo mu to. 22 V čase, keď ho tiesnil, dokazoval kráľ Ácház ešte viac nevernosť voči Hospodinovi tým, 23 že obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýrskych kráľov svojim pomohli, budem im obetovať, aby mi pomáhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Izraelu. 24 Ácház zozbieral a roztĺkol náčinie domu Božieho a zamkol dvere domu Hospodinovho. Na každom rohu v Jeruzaleme si spravil oltáre 25 a v každom meste Judska spravil výšiny, aby sa kadilo iným bohom. Tým popudzoval Hospodina, Boha svojich otcov. 26 Ostatné jeho skutky a všetky jeho skoršie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Jeruzaleme, pretože ho nepreniesli k hrobom izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk