Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Amacja

1 Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema.
2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie celým srdcom. 3 Len čo mal kráľovstvo pevne v rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, ako je napísané v zákone - v knihe Mojžišovej - kde Hospodin prikazuje: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale zomrie každý za svoj hriech. 5 Amacja zhromaždil Júdejcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov z celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom. 6 Z Izraela najal za sto talentov striebra stotisíc udatných bojovníkov. 7 Prišiel však k nemu nejaký Boží muž a povedal mu: Kráľu, nech izraelské vojsko s tebou netiahne, lebo Hospodin nie je s Izraelom ani so žiadnym Efrajimcom. 8 Choď len sám a pusť sa smelo do boja! Inak ti Boh dá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. 9 Ale Amacja povedal Božiemu mužovi: Čo robiť so sto talentami striebra, ktoré som dal izraelskej čate? Boží muž povedal: Hospodin ti môže dať viac ako toto. 10 Nato Amacja oddelil čatu, ktorá pri šla k nemu z Efrajimu, aby sa pobrala domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdejcov a rozpálení hnevom sa vrátili domov. 11 Amacja sa vzmužil a viedol svoj ľud. Odišiel do Soľného údolia, kde pobil desaťtisíc Seírčanov. 12 Ďalších desaťtisíc Júdejci zajali živých. Vyviedli ich na vrch skaly a pozhadzovali ich odtiaľ, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci čaty, ktorú Amacja vrátil, aby s ním nešla do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bét-Chórón, pobili z nich tritisíc a nabrali veľa koristi. 14 Keď sa potom Amacja vrátil po víťazstve nad Edómcami, priniesol bohov Seírčanov, postavil ich pred seba ako bohov, klaňal sa pred nimi a kadil im. 15 Tu vzplanul hnev Hospodinov na Amacju a vyslal k nemu proroka, ktorý mu povedal: Prečo hľadáš bohov národov, ktorí nevytrhli svoj ľud z tvojej ruky? 16 Keď mu to hovoril, povedal mu kráľ: Určili sme ťa azda za kráľovho radcu? Prestaň! Prečo ťa majú zabiť? Prorok prestal, ale povedal: Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si urobil tak a neposlúchol si moju radu. 17 Nato sa judský kráľ Amacja poradil a poslal izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jehúovho, odkaz: Poď, pozrime si do očí! 18 Ale izraelský kráľ Jóáš poslal judskému kráľovi Amacjovi odpoveď: Bodliak na Libanone vyzval céder na Libanone: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Prešla poľná zver, ktorá je na Libanone, a rozšliapala bodliak. 19 Nazdávaš sa, že si porazil Edómcov, a myseľ ťa unáša, aby si dosiahol slávu. Teraz zostaň len doma! Prečo si chceš privolať pohromu, aby si padol ty a s tebou i Judsko? 20 Ale Amacja neposlúchol, lebo to pochádzalo od Boha, aby ich vydal do ruky Jóáša, pretože hľadali edómskych bohov. 21 Tu vytiahol izraelský kráľ Jóáš a stretli sa zoči voči, on i judský kráľ Amacja, pri Bét-Šemeši v Judsku. 22 Júdejci však boli Izraelcami porazení a každý ušiel do svojho stanu. 23 Izraelský kráľ Jóáš zajal v Bét-Šemeši judského kráľa Amacju, syna Jóáša, syna Jóácházovho, a priviedol ho do Jeruzalema. Zbúral hradby Jeruzalema od Efrajimskej brány po Rožnú bránu v dĺžke štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato, striebro a všetko náčinie, ktoré sa našlo v dome Božom pri Óbéd-Edónovi, ďalej poklady kráľovského paláca i rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. 25 Amacja, syn Jóášov, judský kráľ žil potom po smrti Jóáša, syna izraelského kráľa Jóácháza, ešte pätnásť rokov. 26 Ostatné činy Amacjove, skoršie i neskoršie, sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od času, keď Amacja odpadol od Hospodina, osnovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Keď utiekol do Láchíša, poslali za ním do Láchíša a tam ho usmrtili. 28 Preniesli ho potom na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v meste Dávidovom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk