Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Jóšáfátova vláda

1 Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóšáfát, ktorý bol dosť silný proti Izraelu.
2 Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v Judsku a v efrajimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Ása. 3 Hospodin bol s Jóšáfátom, pretože chodil po prvotných cestách svojho praotca Dávida. Nevyhľadával baalov, 4 ale hľadal Boha svojho otca, chodil v Jeho prikázaniach, a nie podľa skutkov Izraela. 5 Preto Hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celý Júda dával Jóšáfátovi dary, takže dosiahol veľké bohatstvo a úctu. 6 Keď sa mu na cestách Hospodinových zvýšila odvaha, odstránil z Judska aj výšiny a ašéry. 7 V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Benchajila, Obadju, Zecharju, Netaneéla a Micháju vyučovať po judských mestách. 8 S nimi poslal levítov Šemaju, Netanju, Zebadju, Asáéla, Šemirámóta, Jonatána, Adoniju, Tobiju a Tób-Adoniju, levítov a s nimi kňazov Elíšámu a Jehoráma. 9 Tí vyučovali v Judsku a mali so sebou knihu zákona Hospodinovho. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali medzi ľudom. 10 Vtedy prišiel na všetky kráľovstvá krajín vôkol Judska strach pred Hospodinom, takže nebojovali proti Jóšáfátovi. 11 I niektorí Filištínci prinášali Jóšáfátovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu prinášali drobné stádo: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto kozlov. 12 Tak Jóšáfát mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a zásobovacie mestá. 13 V judských mestách mal mnoho zásob a v Jeruzaleme mal bojovníkov, udatných hrdinov. 14 Ich zriadenie podľa rodín je toto: Z Judska boli tisícnikmi: Adna, veliteľ, a s ním tristotisíc udatných hrdinov, 15 vedľa neho Jóchánán, veliteľ, a s ním dvestoosemdesiattisíc, 16 ďalej bol vedľa neho Amasja, syn Zichrího, dobrovoľník Hospodinov, a s ním dvestotisíc udatných hrdinov. 17 Z Benjamína boli: udatný hrdina Eljáda a s ním dvestotisíc lukom a štítom vystrojených, 18 vedľa neho bol Józábád a s ním stoosemdesiattisíc vystrojených k vojenskej službe. 19 Títo konali službu u kráľa okrem tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk