Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 V tridsiatom šiestom roku Ásovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Vybudoval Rámu, aby judskému kráľovi Ásovi nedovolil ani vchádzať ani vychádzať. 2 Vtedy Ása dal vyniesť z pokladníc domu Hospodinovho a z kráľovského paláca striebro i zlato a poslal to sýrskemu kráľovi Benhadadovi, sídliacemu v Damasku, s odkazom: 3 Nech je zmluva medzi mnou a tebou, ako bola medzi mojím a tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato; zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odo mňa odtiahol. 4 Benhadad poslúchol kráľa Ásu a vypravil proti izraelským mestám vojvodcov, ktorých mal. Tí dobyli Ijón, Dán, Ábel-Majim a všetky zásobovacie mestá Naftálího. 5 Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a prácu zastavil. 6 Kráľ Ása však vzal všetkých Júdejcov a poodnášali kamene Rámy i drevo z nej, ktorými Baša budoval, a vybudoval Gebu a Micpu. 7 V tom čase prišiel k judskému kráľovi Ásovi videc Chanání. Povedal mu: Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa, a nespoľahol si sa na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko sýrskeho kráľa. 8 Neboli Kúšejci a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Hospodina, vydal ti ich do rúk. 9 Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. Bláznivo si si v tom počínal, lebo odteraz budeš mať vojny. 10 Ása sa nahneval na vidca a dal ho preto do klady. V tom čase zle nakladal Ása s niektorými jednotlivcami z ľudu. 11 Skoršie i neskoršie činy Ásove sú zaznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Ása veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. 13 Ása usnul so svojimi otcami, zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády. 14 Pochovali ho v hrobe, ktorý si vytesal v meste Dávidovom. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vyplnené balzamami a vonnými masťami rôznych druhov. Na jeho počesť založili veľký oheň.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk