Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 V tridsiatom šiestom roku Ásovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Vybudoval Rámu, aby judskému kráľovi Ásovi nedovolil ani vchádzať ani vychádzať. 2 Vtedy Ása dal vyniesť z pokladníc domu Hospodinovho a z kráľovského paláca striebro i zlato a poslal to sýrskemu kráľovi Benhadadovi, sídliacemu v Damasku, s odkazom: 3 Nech je zmluva medzi mnou a tebou, ako bola medzi mojím a tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato; zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odo mňa odtiahol. 4 Benhadad poslúchol kráľa Ásu a vypravil proti izraelským mestám vojvodcov, ktorých mal. Tí dobyli Ijón, Dán, Ábel-Majim a všetky zásobovacie mestá Naftálího. 5 Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a prácu zastavil. 6 Kráľ Ása však vzal všetkých Júdejcov a poodnášali kamene Rámy i drevo z nej, ktorými Baša budoval, a vybudoval Gebu a Micpu. 7 V tom čase prišiel k judskému kráľovi Ásovi videc Chanání. Povedal mu: Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa, a nespoľahol si sa na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko sýrskeho kráľa. 8 Neboli Kúšejci a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Hospodina, vydal ti ich do rúk. 9 Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. Bláznivo si si v tom počínal, lebo odteraz budeš mať vojny. 10 Ása sa nahneval na vidca a dal ho preto do klady. V tom čase zle nakladal Ása s niektorými jednotlivcami z ľudu. 11 Skoršie i neskoršie činy Ásove sú zaznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Ása veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. 13 Ása usnul so svojimi otcami, zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády. 14 Pochovali ho v hrobe, ktorý si vytesal v meste Dávidovom. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vyplnené balzamami a vonnými masťami rôznych druhov. Na jeho počesť založili veľký oheň.