Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

1 Azarja, syn Ódédov, na ktorom spočinul Duch Boží, 2 vyšiel pred Ásu a povedal mu: Čujte ma, Ása i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. 3 Dlhé časy bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona. 4 Keď sa však obrátil vo svojej biede k Hospodinovi, Bohu Izraela, a keď Ho hľadal, dal sa mu nájsť. 5 Za takých okolností nemal istoty ani ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal, lebo prišli na všetkých obyvateľov krajín veľké nepokoje. 6 Jeden národ drvil druhý a jedno mesto druhé, lebo ich Boh uvádzal do zmätku rôznym súžením. 7 Vy však buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena. 8 Keď Ása počul tieto slová a proroctvo proroka Azarju, syna Ódédovho, vzchopil sa a odstránil ohavnosti z celého Judska a Benjamínska i z miest, ktorých sa zmocnil v Efrajimskom pohorí, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred Hospodinovou predsieňou. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdejcov a Benjamíncov z Efrajima, Menaššeho a Šimeóna tých, ktorí bývali s nimi ako cudzinci, pretože prešli k nemu mnohí z Izraela, keď videli, že Hospodin, jeho Boh, je s ním. 10 Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Ásovej vlády 11 a obetovali toho dňa Hospodinovi z koristi, ktorú priviedli: sedemsto kusov hovädzieho statku a sedemtisíc oviec. 12 Nato sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. 13 Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena. 14 Prisahali Hospodinovi nahlas, za zvučného jasotu trúb a rohov. 15 Všetci Júdejci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom a hľadali Ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia. 16 Aj Maachu, svoju matku, kráľ Ása zosadil z hodnosti vládkyne, pretože postavila pre Ašéru hanebnú sochu. Ása vyťal jej hanebnú sochu, rozdrvil ju a spálil v Kidrónskom údolí. 17 Výšiny síce nezmizli z Izraela, ale Ása mal statočné srdce po celý svoj život. 18 Priniesol do domu Božieho zasvätené dary svojho otca i vlastné zasvätené dary: striebro, zlato a náčinie. 19 Až do tridsiateho piateho roku Ásovej vlády nebolo vojny.