Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Ásova vláda

1 Ása robil to, čo bolo dobré a správne v očiach Hospodina, jeho Boha.
2 Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal posvätné stĺpy, postínal ašéry 3 a Júdejcom prikázal hľadať Hospodina, Boha ich otcov, a počínať si podľa zákona a prikázania. 4 Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre; a kráľovstvo malo za neho pokoj. 5 V Judsku budoval opevnené mestá, lebo krajina mala pokoj. V tých rokoch nevypukla proti nemu vojna, lebo Hospodin mu dožičil pokoj. 6 Povedal Júdovi: Vybudujme tieto mestá, ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami, kým je krajina naša, lebo sme hľadali Hospodina, svojho Boha. Hľadali sme, a dožičil nám pokoj od okolia. Oni stavali a darilo sa im. 7 Ása mal vojsko, ktoré nosilo štít a kopiju: z Judska tristotisíc a z Benjamínska dvestosedemdesiattisíc pavéznikov a lukostrelcov. To všetko boli udatní hrdinovia. 8 Oproti nim vyšiel Kúšijec Zerach s miliónovým vojskom, s tristo vozmi, a prenikol až k Máreši. 9 Ása vyšiel proti nemu a v údolí Cefatá pri Máreši sa zoradili do boja. 10 Ása volal k Hospodinovi, svojmu Bohu, a povedal: Hospodine, len Ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba a v Tvojom mene ideme proti tomuto davu. Hospodine, Ty si náš Boh! Nech človek nič nezmôže proti Tebe. 11 Nato Hospodin porazil Kúšijcov pred Ásom a pred Júdom, tak že Kúšijci ušli. 12 Ale Ása a ľud, ktorý bol s ním, ich prenasledoval až po Gerár. Z Kúšijcov padlo toľko, že ne zostal z nich nikto nažive, lebo boli rozdrvení pred Hospodinom a jeho táborom. Odniesli i veľké množstvo koristi 13 a dobyli všetky mestá v okolí Geráru, lebo dostali strach pred Hospodinom. Tak vyplienili všetky mestá, pretože v nich bolo čo plieniť. 14 Zbúrali aj stany pre dobytok, odvliekli množstvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.