Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Abija

1 V osemnástom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Judsku Abija.
2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Michája, dcéra Uríélova z Gibey. Medzi Abijom a Járobeámom nastala vojna. 3 Abija začal boj s vojskom udatných bojovníkov, so štyristotisíc vybranými mužmi, kým Jérobeám sa vystrojil do boja proti nemu s osemstotisíc vybranými mužmi, udatnými hrdinami. 4 Vtedy si zastal Abija hore na vrchu Cemárajime, ktorý je v Efrajimskom pohorí, a povedal: Čujte ma, Járobeám a celý Izrael! 5 Mali by ste vedieť, že Hospodin, Boh Izraela, zmluvou soli dal kráľovstvo nad Izraelom naveky Dávidovi, jemu a jeho synom. 6 Járobeám, syn Nebatov, sluha Šalamúna, syna Dávidovho, však povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi. 7 Vtedy sa vôkol neho zoskupili darebáci a naničhodníci a ovládli Rechabeáma, syna Šalamúnovho, lebo Rechabeám bol mladý a nerozhodný a nebol pevný voči nim. 8 Nazdávate sa teraz, že odoláte kráľovstvu Hospodinovmu v rukách Dávidovcov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov? 9 Nevyhnali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým juncom a siedmimi baranmi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov. 10 Naším Bohom je však Hospodin, ktorého sme neopustili, a kňazmi, slúžiacimi Hospodinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci. 11 Spaľujú Hospodinovi ráno čo ráno, večer čo večer spaľované obete a vonné kadidlo, starajú sa o predkladanie chlebov na čistom stole, o zlatý svietnik a jeho lampy, aby horeli večer čo večer. Lebo my zachovávame nariadenie Hospodina, nášho Boha; vy ste ho však opustili. 12 Nuž s nami na čele sú Hospodin a jeho kňazi i poplašné trúby, aby sa rozozvučali proti vám, Izraelci; nebojujte proti Hospodinovi, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech. 13 Járobeám však previedol zálohu dookola, aby ich napadla odzadu. Tak stáli spredu proti Júdejcom, a záloha bola odzadu. 14 Keď sa Júdejci obzreli, videli, že im hrozí boj spredu i odzadu. Vtedy volali o pomoc k Hospodinovi, kňazi trúbili na trúby 15 a judskí mužovia spustili vojnový pokrik. Na ich pokrik Boh porazil Járobeáma i celý Izrael pred Abijom a Júdejcami. 16 Izraelci zutekali pred Júdejcami a Boh im ich vydal do rúk. 17 Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Izraela padlo päťstotisíc vybraných mužov. 18 Vtedy boli Izraelci pokorení a prevahu získali Júdejci, lebo sa spoliehali na Hospodina, Boha svojich otcov. 19 Abija však prenasledoval Járobeáma a dobyl niektoré jeho mestá: Bétel a jeho osady, Ješámu a jej osady, Efrón a jeho osady. 20 Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hospodin ho ranil, tak že zomrel. 21 Abija zase zmocnel. Vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér. 22 Ostatné Abijove činy, jeho životné cesty a reči, sú zapísané vo Výklade proroka Iddu. 23 Keď Abija usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Dávidovom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias mala krajina desať rokov pokoj.