Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Rechabeámova vláda

1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, do boja proti Izraelu, aby vrátili kráľovstvo Rechabeámovi.
2 Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo Božiemu mužovi Šemajovi: 3 Povedz judskému kráľovi Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, i celému Izraelu v Judsku a v Benjamínsku: 4 Takto vraví Hospodin: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. I poslúchli Hospodinove slová a upustili od výpravy proti Járobeámovi. 5 Rechabeám býval v Jeruzaleme a prebudoval judské mestá na pevnosti. 6 Vybudoval Betlehem, Étám, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Sóchó, Adullám, 8 Gat, Máréšu, Zíf, 9 Adórajim, Láchiš, Azéku, 10 Córeu, Ajjálón a Chebrón, ktoré sa stali opevnenými mestami v Judsku a Benjamínsku. 11 Urobil ich mocnými pevnosťami, umiestnil v nich veliteľov a zásoby potravín, oleja a vína; 12 do každého mesta dal pavézy a kopije a osobitne ich veľmi spevnil. Jemu patril Júda i Benjamín. 13 Kňazi a levíti, ktorí boli v celom Izraeli, pripojili sa k nemu z každého územia. 14 Levíti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich Járobeám i jeho synovia zahnali z Hospodinovej kňazskej služby. 15 Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny, pre kozlích démonov a teľce, ktoré urobil. 16 Za nimi prišli do Jeruzalema z rôznych izraelských kmeňov tí, ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať Hospodina, Boha Izraela, aby obetovali Hospodinovi, Bohu svojich predkov. 17 Tak posilnili judské kráľovstvo a podporili Rechabeáma, syna Šalamúnovho, na tri roky, lebo tri roky chodil po ceste Dávidovej a Šalamúnovej.

Rechabeámova rodina

18 Rechabeám si vzal za ženu Machalatu, dcéru Jerimóta, syna Dávida a Abihajly, dcéry Eliába, syna Izajovho.
19 Tá mu porodila synov: Jeúša, Šemarju a Záhama. 20 Po nej si vzal Maachu, dcéru Absolónovu. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zízu a Šelómita. 21 Rechabeám mal Maachu, dcéru Absolónovu, najradšej zo všetkých svojich a vedľajších žien a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Rechabeám ustanovil Abiju, syna Maachy, za hlavné knieža medzi jeho bratmi, lebo jeho chcel urobiť kráľom. 23 Obozretne zadelil a rozmiestnil niektorých svojich synov do rôznych krajov Júdu a Benjamína, do všetkých opevnených miest. Dal im hodne potravín a zaopatril im mnoho žien.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk