Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Odpadnutie Izraela od domu Dávidovho

1 Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa dostavil celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Poslali po neho a zavolali ho. Járobeám i celý Izrael prišli a povedali Rechabeámovi: 4 Tvoj otec nám priťažil jarmo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svojho otca a jeho tvrdé jarmo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 On im však povedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud odišiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a povedal: Akú odpoveď mi odporúčate dať tomuto ľudu? 7 Oni mu povedali: Ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, prijmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu láskavými slovami, bude ti poddaný po všetky dni. 8 On však zavrhol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mládencami, ktorí s ním rástli a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jarmo, ktoré na nás vložil tvoj otec? 10 Mládenci, ktorí s ním rástli, hovorili: Tak povedz ľudu, ktorý ti hovoril: Tvoj otec priťažil naše jarmo, ty nám jarmo uľahči: Takto im povedz: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca! 11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jarmo, no ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestával bičmi, ja však budem škorpiónmi. 12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ rozkázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ odpovedal tvrdo. Kráľ Rechabeám nedbal na radu starších, 14 ale prihovoril sa k nim podľa rady mládencov takto: Môj otec vám priťažil jarmo, ja však k nemu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja budem škorpiónmi. 15 Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to riadením Božím, aby Hospodin splnil svoje slovo, ktoré prostredníctvom Achiju Šilónskeho vyriekol Járobeámovi, synovi Nebatovmu. 16 Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, ľud odpovedal kráľovi: Aký diel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstva v synovi Izajovom! Každý do svojho stanu, Izrael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid! Nato celý Izrael odišiel do svojich stanov, 17 a Rechabeám vládol iba nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách. 18 Potom kráľ Rechabeám poslal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Izraelci ho ukameňovali, tak že zomrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vysadnúť na voz a ujsť do Jeruzalema. 19 Tak odpadol Izrael od domu Dávidovho. Tak je tomu až po dnes.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk