Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Pomazanie Jéhúa za kráľa

1 Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: Opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčah s olejom a choď do Rámót-Gileádu.
2 Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jéhúa, syna Nimšího syna Jóšáfáta; keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. 3 Potom vezmi krčah, vylej mu olej na hlavu a povedz: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč! 4 A tak ten prorocký sluha šiel do Rámót-Gileádu. 5 Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: Mám ti niečo povedať, veliteľ. Jéhú sa opýtal: Ktorému z nás? Odvetil: Tebe, veliteľ. 6 Vstal teda, a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. 7 Vyhladíš dom Achába, svojho pána; tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov, i krv všetkých služobníkov Hospodinových. 8 Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. 9 S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. 10 A Ízebelu budú žrať psy na poli jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Nato otvoril dvere a ušiel. 11 Keď Jéhú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: Či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pomätenec k tebe? Povedal im: Poznáte toho človeka i jeho reč. 12 Oni nato: To je lož! Len nám to povedz! Vtedy povedal: Toto a toto mi vravel: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. 13 Nato sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jéhú sa stal kráľom. 14 Tak urobil Jéhú, syn Nimšího syna Jóšáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámót-Gileáde proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi.

Jéhúov súd nad domom Achábovým

15 Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrskym kráľom Chazáélom. Jéhú vtedy povedal: Ak je to vaším želaním, nech nevyjde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli.
16 Potom Jéhú nasadol na voz a odišiel do Jezreelu, lebo Jórám ležal tam. Aj judský kráľ Achazja zišiel navštíviť Jóráma. 17 Keď strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jéhúov sprievod, hlásil: Vidím sprievod. Jórám rozkázal: Vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta, či prichádzajú v pokoji. 18 Jazdec im šiel v ústrety a vravel: Kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jéhú ho zahriakol: Čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou! A strážny hlásil: Posol došiel až k nim, ale sa nevracia. 19 Nato poslal druhého jazdca. Keď ten došiel k nim, vravel: Kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jéhú povedal: Čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou! 20 Opäť hlásil strážny: Došiel až k nim, ale sa nevracia. Uháňajú tak, ako uháňa Jéhú, syn Nimšího, lebo sa ženú bláznivo. 21 Vtedy Jórám rozkázal: Zapriahni! Keď zapriahli do jeho voza, vytiahol izraelský kráľ Jórám s judským kráľom Achazjom, každý vo svojom voze. Šli v ústrety Jéhúdovi. Stretli sa na poli jezreelského Nábota. 22 Keď Jórám videl Jéhúa, opýtal sa: Prichádzaš v pokoji? Odvetil: Čo za pokoj môže byť dovtedy, kým trvajú smilstvá tvojej matky Ízebel a jej mnohé bosoráctva? 23 Nato sa Jórám obrátil, dal sa na útek a zavolal Achazjovi: Zrada, Achazja! 24 Ale Jéhú natiahol luk a zasiahol Jóráma medzi ramená, takže mu šíp prešiel srdcom a on klesol do voza. 25 Potom povedal svojmu dôstojníkovi Bidkarovi: Zdvihni ho a hoď na pole jezreelského Nábota. Lebo pamätaj, že Hospodin nad ním vyniesol takýto výrok, keď sme spolu jazdili za jeho otcom Achábom: 26 Zaiste som videl včera krv Nábotovu a krv jeho synov - znie výrok Hospodinov - a odplatím ti na tej istej roli - znie výrok Hospodinov. Teraz ho vezmi a hoď na tú roľu podľa Hospodinovho slova. 27 Keď to videl judský kráľ Achazja, dal sa na útek smerom k Bét-Haggánu. Jéhú ho prenasledoval a rozkázal: Aj jeho zabite! Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel. 28 Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. 29 Achazja sa stal judským kráľom v jedenástom roku Jóráma, syna Achábovho.

Súd nad Ízebelou

30 Keď Jéhú prichádzal do Jezreelu, len čo sa o tom Ízebel dopočula, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a pozerala sa z okna.
31 Keď Jéhú vchádzal do brány, zvolala: Dobre sa vodí Zimrímu, vrahovi svojho pána? 32 Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: Kto je so mnou? Kto? Nato pozreli naňho dvaja-traja dvorania. 33 Povedal im: Zhoďte ju! Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone, a tie ju pošliapali. 34 Potom šiel, a keď si zajedol a vypil, povedal: Pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou. 35 Keď ju však šli pochovať, nenašli z nej nič, len lebku, nohy a dlane. 36 Vrátili sa a oznámili mu to. Nato prehlásil: Je to slovo Hospodinovo, ktoré prehovoril prostredníctvom svojho služobníka, Tišbejského Eliáša: Na jezreelskom poli budú žrať psy telo Ízebelino. 37 Mŕtvola Ízebelina bude ako hnoj na poli na území Jezreela, takže nik nebude môcť povedať: Toto je Ízebelino.