Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

Šúnémčankina pôda

1 Elízeus povedal žene, ktorej vzkriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na sedem rokov.
2 Žena teda vstala; urobila podľa slov Božieho muža. Odišla aj so svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka sedem rokov v krajine Filištíncov. 3 Po siedmich rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojho domu a poľa. 4 Kráľ sa práve zhováral so sluhom Božieho muža Gécházím. Žiadal ho: Nože mi porozprávaj o všetkých veľkých činoch, ktoré Elízeus vykonal. 5 Keď rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtveho, vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, dovolávať sa svojho domu a svojho poľa. Vtom povedal Géchází: Pane môj, kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil. 6 Kráľ sa opýtal ženy a ona mu to vyrozprávala. Potom jej dal kráľ jedného dvorana a rozkázal: Vráť všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa odo dňa, keď opustila krajinu, až doteraz.

Elízeovo proroctvo Chazáélovi

7 Potom prišiel Elízeus do Damasku. Sýrsky kráľ Benhadad bol chorý, keď mu oznámili: Boží muž prišiel až sem.
8 Kráľ rozkázal Chazáélovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby. 9 Chazáél mu šiel v ústrety. Vzal so sebou dar, všetko, čo bolo vzácne v Damasku, čo sa dalo naložiť na štyridsať tiav. Keď došiel, zastavil sa pred ním so slovami: Tvoj syn, sýrsky kráľ Benhadad, ma posiela k tebe s dotazom: Uzdravím sa z tejto choroby? 10 Elízeus mu povedal: Choď a povedz mu: Áno, uzdravíš sa. Hospodin mi však ukázal, že určite zomrie. 11 Nato mu tvár strnula, dlho sa naň zadíval a Boží muž sa rozplakal. 12 Chazáél sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš. 13 Chazáél odporoval: Či je tvoj služobník pes, že by sa dopustil takých veľkých vecí? Elízeus tvrdil: Hospodin mi vyjavil, že budeš sýrskym kráľom. 14 Nato odišiel od Elízea. Keď prišiel k svojmu pánovi, ten sa opýtal: Čo ti povedal Elízeus? Odvetil: Povedal, že sa určite uzdravíš. 15 Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazáél.

Judský kráľ Jehórám

16 V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
17 Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 18 Chodil po cestách izraelských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manželku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, 19 ale Hospodin nechcel vyhladiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy. 20 Za jeho čias sa Edómci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. 21 Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili; ľud utiekol do svojich stanov. 22 Tak sa vymanil Edóm z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna. 23 Ostatné Jehórámove činy, ako aj všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 24 Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazja.

Judský kráľ Achazja

25 V dvanástom roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
26 Achazja mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, dcéra izraelského kráľa Omrího. 27 Chodil po cestách domu Achábovho a konal to, čo sa nepáči Hospodinovi, ako dom Achábov; bol totiž zaťom Achábovho domu. 28 Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi pri Rámót-Gileáde. Sýrčania vtedy poranili Jóráma. 29 Kráľ Jórám sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania pri Ráme v boji so sýrskym kráľom Chazáélom. Achazja, syn judského kráľa Jehóráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.