Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Šúnémčankina pôda

1 Elízeus povedal žene, ktorej vzkriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na sedem rokov.
2 Žena teda vstala; urobila podľa slov Božieho muža. Odišla aj so svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka sedem rokov v krajine Filištíncov. 3 Po siedmich rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojho domu a poľa. 4 Kráľ sa práve zhováral so sluhom Božieho muža Gécházím. Žiadal ho: Nože mi porozprávaj o všetkých veľkých činoch, ktoré Elízeus vykonal. 5 Keď rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtveho, vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, dovolávať sa svojho domu a svojho poľa. Vtom povedal Géchází: Pane môj, kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil. 6 Kráľ sa opýtal ženy a ona mu to vyrozprávala. Potom jej dal kráľ jedného dvorana a rozkázal: Vráť všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa odo dňa, keď opustila krajinu, až doteraz.

Elízeovo proroctvo Chazáélovi

7 Potom prišiel Elízeus do Damasku. Sýrsky kráľ Benhadad bol chorý, keď mu oznámili: Boží muž prišiel až sem.
8 Kráľ rozkázal Chazáélovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby. 9 Chazáél mu šiel v ústrety. Vzal so sebou dar, všetko, čo bolo vzácne v Damasku, čo sa dalo naložiť na štyridsať tiav. Keď došiel, zastavil sa pred ním so slovami: Tvoj syn, sýrsky kráľ Benhadad, ma posiela k tebe s dotazom: Uzdravím sa z tejto choroby? 10 Elízeus mu povedal: Choď a povedz mu: Áno, uzdravíš sa. Hospodin mi však ukázal, že určite zomrie. 11 Nato mu tvár strnula, dlho sa naň zadíval a Boží muž sa rozplakal. 12 Chazáél sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš. 13 Chazáél odporoval: Či je tvoj služobník pes, že by sa dopustil takých veľkých vecí? Elízeus tvrdil: Hospodin mi vyjavil, že budeš sýrskym kráľom. 14 Nato odišiel od Elízea. Keď prišiel k svojmu pánovi, ten sa opýtal: Čo ti povedal Elízeus? Odvetil: Povedal, že sa určite uzdravíš. 15 Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazáél.

Judský kráľ Jehórám

16 V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
17 Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 18 Chodil po cestách izraelských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manželku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, 19 ale Hospodin nechcel vyhladiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy. 20 Za jeho čias sa Edómci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. 21 Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili; ľud utiekol do svojich stanov. 22 Tak sa vymanil Edóm z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna. 23 Ostatné Jehórámove činy, ako aj všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 24 Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazja.

Judský kráľ Achazja

25 V dvanástom roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
26 Achazja mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, dcéra izraelského kráľa Omrího. 27 Chodil po cestách domu Achábovho a konal to, čo sa nepáči Hospodinovi, ako dom Achábov; bol totiž zaťom Achábovho domu. 28 Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi pri Rámót-Gileáde. Sýrčania vtedy poranili Jóráma. 29 Kráľ Jórám sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania pri Ráme v boji so sýrskym kráľom Chazáélom. Achazja, syn judského kráľa Jehóráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk