Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Judský kráľ Ácház

1 V sedemnástom roku Pekacha, syna Remaljovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jótámov.
2 Keď sa Ácház stal kráľom, mal dvadsať rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo je správne v očiach Hospodinových, ako to konal jeho otec Dávid. 3 Chodil po ceste izraelských kráľov, ba aj svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavného zvyku národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. 4 Obetoval a kadil na výšinách a na kopcoch i pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaljovým, do boja proti Jeruzalemu. Obkľúčili Ácháza, ale nevládali bojovať. 6 V tom čase edómsky kráľ vrátil Élat Edómu a zahnal Júdejcov z Élatu. Edómci prišli do Élatu a ostali tam bývať až dodnes. 7 Vtedy poslal Ácház k asýrskemu kráľovi Tiglat Pileserovi poslov s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky sýrskeho a izraelského kráľa, ktorí povstávajú proti mne. 8 Ácház vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar. 9 Asýrsky kráľ ho poslúchol. Asýrsky kráľ vytiahol proti Damasku, zabral ho a odviedol do zajatia do Kíru. Recína usmrtil. 10 Nato sa vybral kráľ Ácház v ústrety asýrskemu kráľovi Tiglat Pileserovi do Damasku. Keď kráľ Ácház uvidel oltár v Damasku, poslal kňazovi Urijovi podobu oltára a plán jeho celej stavby. 11 Kňaz Urijá postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Ácház poslal z Damasku. A kňaz Urijá tak urobil prv, ako prišiel kráľ Ácház z Damasku. 12 Keď prišiel kráľ z Damasku, prezrel si oltár. Potom sa kráľ priblížil k oltáru, vystúpil naň 13 a spálil spaľovanú obeť i pokrmovú obeť, obetoval svoju úliatbu a vykropil na oltár krv svojich obetí spoločenstva. 14 Bronzový oltár, ktorý stál pred Hospodinom, dal odsunúť spred chrámu, spomedzi nového oltára a domu Hospodinovho, a postavil ho nabok na sever od nového oltára. 15 Potom kráľ Ácház prikázal kňazovi Urijovi: Na veľkom oltári spaľuj rannú spaľovanú obeť a večernú pokrmovú obeť; spaľovanú obeť kráľa i jeho pokrmovú obeť, taktiež spaľované obete všetkého ľudu krajiny, ich pokrmové obete aj ich úliatby! Všetku krv spaľovaných obetí a všetku krv obetí zábitných vykrop naň! Bronzový oltár bude mne slúžiť na vyhľadávanie veštby. 16 Kňaz Urijá urobil celkom tak, ako mu prikázal kráľ Ácház. 17 Potom dal kráľ Ácház obsekať priečne laty na podvozkoch, odstránil z nich kotlíky, more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamenný podstavec. 18 Aj krytú chodbu pre deň sviatočného odpočinku, ktorú vybudovali v chráme, aj kráľovský vchod dal odstrániť z chrámu kvôli asýrskemu kráľovi. 19 Ostatné činy Ácházove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 20 Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk