Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

Judský kráľ Azarja (Uzija)

1 V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azarja (Uzija), syn Amacjov.
2 Keď sa stal kráľom, mal šestnásť rokov, a kraľoval päťdesiatdva rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholjá z Jeruzalema. 3 Konal, čo je v očiach Hospodinových správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacja. 4 Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. 5 Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jótám bol na čele domu a spravoval ľud krajiny. 6 Ostatné činy Azarjove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 7 Keď Azarja usnul so svojimi otcami, pochovali ho k otcom v meste Dávidovom a kráľom miesto neho sa stal jeho syn Jótám.

Izraelský kráľ Zecharja

8 V tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Járobeámov syn Zecharja. Panoval šesť mesiacov.
9 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. 10 Proti nemu zosnoval sprisahanie Šallum, syn Jábešov. Zrazil ho pred ľudom, usmrtil a stal sa kráľom miesto neho. 11 Ostatné činy Zecharjove sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 12 Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jéhuovi: Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo.

Izraelský kráľ Šallum

13 Šallum, syn Jábéšov, stal sa kráľom v tridsiatom deviatom roku judského kráľa Uziju (Azarja) a kraľoval jeden mesiac v Samárii.
14 Vtedy vytiahol Menachém, syn Gádiho, z Tirce a prišiel do Samárie. V Samárii ranil a usmrtil Šalluma, syna Jábéšovho, a stal sa kráľom miesto neho. 15 Ostatné činy Šallumove, aj sprisahanie, ktoré zosnoval, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Vtedy Menachém z Tirce spustošil Tapúach a všetko v ňom, aj jeho územie, lebo mu neotvorili. Keď ho spustošil, jeho tehotné rozpáral.

Izraelský kráľ Menachém

17 V tridsiatom deviatom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádiho; panoval desať rokov.
18 Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, po všetky svoje dni neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 19 Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi tisíc talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke. 20 Menachém vyrubil peniaze Izraelcom, a to za všetkých hrdinov z vojska, aby tak mohol dať asýrskemu kráľovi. Päťdesiat šekelov na jedného muža. Asýrsky kráľ sa potom vrátil a nezostal v krajine. 21 Ostatné činy Menachémove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 22 Keď Menachém usnul so svojimi otcami, stal sa kráľom miesto neho jeho syn Pekachja.

Izraelský kráľ Pekachja

23 V päťdesiatom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachja, syn Menachémov. Panoval dva roky.
24 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Jeho dôstojník Pekach, syn Remaljov, zosnoval proti nemu sprisahanie s päťdesiatimi mužmi z Gileádu a zabil ho v hradnej veži kráľovského paláca v Samárii. Keď ho usmrtili, stal sa kráľom miesto neho. 26 Ostatné činy Pekachjove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 27 V päťdesiatom druhom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaljov. Panoval dvadsať rokov. 28 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. 29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat Pileser, zabral Ijjón, Ábelbét-maachá, Jánóach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálí a odviedol ich do Asýrie. 30 Vtedy Hóšéa, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaljovmu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v dvadsiatom roku Jótáma, syna Uzijovho. 31 Ostatné činy Pekachove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

Judský kráľ Jótám

32 V druhom roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaljovho, sa stal kráľom Jótám, syn judského kráľa Uziju.
33 Keď sa stal kráľom, mal dvadsaťpäť rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúšá, dcéra Cádókova. 34 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho otec Uzija. 35 Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On postavil Hornú bránu domu Hospodinovho. 36 Ostatné činy Jótámove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 37 V tých časoch začal Hospodin posielať do Judska sýrskeho kráľa Recina a Pekacha, syna Remaljovho. 38 Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.