Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Judský kráľ Amacja

1 V druhom roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov.
2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Joaddán z Jeruzalema. 3 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie tak ako jeho otec Dávid. Robil všetko, ako konal jeho otec Jóáš. 4 Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte ďalej obetoval a kadil na výšinách. 5 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 6 Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v Knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu! 7 V Soľnom údolí porazil Edóm, desaťtisíc mužov; bojom zaujal Selu a nazval ju Jokteél až dodnes. 8 Vtedy poslal Amacja poslov k izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jéhúovho, s odkazom: Poď, pozrieme si do očí! 9 Nato izraelský kráľ Jóáš poslal odkaz judskému kráľovi Amacjovi: Bodliak na Libanone odkázal libanonskému cédru: Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi. Šla však tadiaľ poľná zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodliak. 10 Edóm si síce porazil, preto si namyslený. No užívaj si slávu a ostaň doma! Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám i s Júdom? 11 Amacja však neposlúchol. Vytiahol teda Jóáš, izraelský kráľ, a pri Bétšemeši v Judsku si pozreli do očí, on i judský kráľ Amacja. 12 Judsko utrpelo od Izraela porážku, tak že každý utekal do svojho stanu. 13 Judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, syna Achazjovho, chytil izraelský kráľ Jóáš v Bétšemeši a vtrhol do Jeruzalema. Zbúral jeruzalemské hradby od Efrajimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 14 Pobral všetko zlato a striebro, všetky nádoby, ktoré sa na šli v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. 15 Ostatné činy Jóášove, ktoré vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Keď Jóáš usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Járobeám. 17 Judský kráľ Amacja, syn Jóášov, žil po smrti izraelského kráľa Jóáša, syna Joácházovho, pätnásť rokov. 18 Ostatné činy Amacjove sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, a keď ušiel do Lachíša, poslali ta za ním, a tam ho usmrtili. 20 Potom ho priniesli na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v meste Dávidovom. 21 Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju. 22 On vystaval Élat a vrátil ho k Judsku, keď kráľ už usnul s otcami.

Izraelský kráľ Járobeám

23 V pätnástom roku judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, stal sa kráľom v Samárii Járobeám, syn izraelského kráľa Jóáša; panoval štyridsaťjeden rokov.
24 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nijakých hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Navrátil izraelské územie od vstupu do Chamátu až po More púšte podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jónáha, syna Amitajovho, proroka z Gat-Hachéferu. 26 Lebo Hospodin videl trpkú biedu Izraela, že je už koniec so slobodnými i poddanými a že Izrael nemá záchrancu. 27 Hospodin sa totiž nerozhodol vymazať spod nebies meno Izraela, a tak ho zachránil prostredníctvom Járobeáma, syna Jóášovho. 28 Ostatné činy Járobeámove, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Júdov Chamát Izraelu, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 29 Keď Járobeám usnul so svojimi otcami, izraelskými kráľmi, stal sa po ňom kráľom jeho syn Zecharja.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk