Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Judský kráľ Amacja

1 V druhom roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov.
2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Joaddán z Jeruzalema. 3 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie tak ako jeho otec Dávid. Robil všetko, ako konal jeho otec Jóáš. 4 Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte ďalej obetoval a kadil na výšinách. 5 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 6 Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v Knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu! 7 V Soľnom údolí porazil Edóm, desaťtisíc mužov; bojom zaujal Selu a nazval ju Jokteél až dodnes. 8 Vtedy poslal Amacja poslov k izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jéhúovho, s odkazom: Poď, pozrieme si do očí! 9 Nato izraelský kráľ Jóáš poslal odkaz judskému kráľovi Amacjovi: Bodliak na Libanone odkázal libanonskému cédru: Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi. Šla však tadiaľ poľná zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodliak. 10 Edóm si síce porazil, preto si namyslený. No užívaj si slávu a ostaň doma! Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám i s Júdom? 11 Amacja však neposlúchol. Vytiahol teda Jóáš, izraelský kráľ, a pri Bétšemeši v Judsku si pozreli do očí, on i judský kráľ Amacja. 12 Judsko utrpelo od Izraela porážku, tak že každý utekal do svojho stanu. 13 Judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, syna Achazjovho, chytil izraelský kráľ Jóáš v Bétšemeši a vtrhol do Jeruzalema. Zbúral jeruzalemské hradby od Efrajimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 14 Pobral všetko zlato a striebro, všetky nádoby, ktoré sa na šli v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. 15 Ostatné činy Jóášove, ktoré vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Keď Jóáš usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Járobeám. 17 Judský kráľ Amacja, syn Jóášov, žil po smrti izraelského kráľa Jóáša, syna Joácházovho, pätnásť rokov. 18 Ostatné činy Amacjove sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, a keď ušiel do Lachíša, poslali ta za ním, a tam ho usmrtili. 20 Potom ho priniesli na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v meste Dávidovom. 21 Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju. 22 On vystaval Élat a vrátil ho k Judsku, keď kráľ už usnul s otcami.

Izraelský kráľ Járobeám

23 V pätnástom roku judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, stal sa kráľom v Samárii Járobeám, syn izraelského kráľa Jóáša; panoval štyridsaťjeden rokov.
24 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nijakých hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Navrátil izraelské územie od vstupu do Chamátu až po More púšte podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jónáha, syna Amitajovho, proroka z Gat-Hachéferu. 26 Lebo Hospodin videl trpkú biedu Izraela, že je už koniec so slobodnými i poddanými a že Izrael nemá záchrancu. 27 Hospodin sa totiž nerozhodol vymazať spod nebies meno Izraela, a tak ho zachránil prostredníctvom Járobeáma, syna Jóášovho. 28 Ostatné činy Járobeámove, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Júdov Chamát Izraelu, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 29 Keď Járobeám usnul so svojimi otcami, izraelskými kráľmi, stal sa po ňom kráľom jeho syn Zecharja.