Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Izraelský kráľ Jóácház

1 V dvadsiatom treťom roku judského kráľa Jóáša, syna Achazjovho, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Jóácház, syn Jéhúov; panoval sedemnásť rokov.
2 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, nasledoval hriechy Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech; a neodstúpil od toho. 3 Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu, takže ho natrvalo vydal do rúk sýrskeho kráľa Chazáéla a do rúk Chazáélovho syna Benhadada. 4 Ale keď Jóácház udobril Hospodina, Hospodin ho vyslyšal, lebo videl útlak Izraela, keďže sýrsky kráľ ho utláčal. 5 Hospodin dal Izraelu záchrancu. Tak sa vymanil zo sýrskeho područia. Potom Izraelci žili vo svojich stanoch ako predtým. 6 Avšak neodstúpili od hriechov domu Járobeámovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodili v nich. Aj ašéra ostala ešte v Samárii. 7 Joácházovi neostalo z ľudu len päťdesiat jazdcov, desať vojnových vozov a desaťtisíc pešiakov, lebo sýrsky kráľ ich zničil a obrátil ich na prach ako pri mlátení. 8 Ostatné činy Jóácházove, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 9 Keď Jóácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóáš.

Izraelský kráľ Jóáš

10 V tridsiatom siedmom roku judského kráľa Jóáša kráľom nad Izraelom v Samárii sa stal Jóáš, syn Jóácházov, a panoval šestnásť rokov.
11 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nijakých hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodil v nich. 12 Ostatné činy Jóášove a všetko, čo vykonal, ako aj jeho hrdinstvo, ako viedol vojnu proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 13 Keď Jóáš usnul so svojimi otcami, na jeho trón zasadol Járobeám, Jóáša pochovali v Samárii k izraelským kráľom.

Elízeova smrť

14 Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóáš a plakal nad ním: Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazdci!
15 Nato mu Elízeus povedal: Prines luk a šípy! I priniesol luk a šípy. 16 Vtedy prikázal izraelskému kráľovi: Polož si ruku na luk! A keď si položil ruku na luk, Elízeus si položil ruky na ruky kráľove 17 a povedal: Otvor okno na východ! Keď otvoril, Elízeus povedal: Vystreľ! Keď vystrelil, povedal: Hospodinov šíp víťazstva, šíp víťazstva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Aféku. 18 Potom povedal: Vezmi šípy! Keď ich vzal, povedal izraelskému kráľovi: Udri na zem! Udrel trikrát, potom prestal. 19 Tu sa na neho Boží muž rozhneval a povedal: Mal si udrieť päť alebo šesťkrát! Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil. Ale teraz porazíš Sýriu trikrát. 20 Potom Elízeus zomrel a pochovali ho. Vtedy každoročne prichádzali lúpežné hordy Moábcov do krajiny. 21 Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. 22 Sýrsky kráľ Chazáél utláčal Izrael po všetky dni Jóácházove. 23 Ale Hospodin sa zmiloval nad nimi, preukázal im milosrdenstvo a obrátil sa k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz. 24 Keď potom sýrsky kráľ Chazáél zomrel a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Benhadad, 25 Jóáš, syn Jóácházov, znova vzal späť z rúk Chazáélovho syna Benhadada mestá, ktoré ten odňal vo vojne z rúk jeho otca Jóácháza. Jóáš ho trikrát porazil a zaujal späť izraelské mestá.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk