Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Jóáš kráľom v Judsku

1 Jóáš sa stal kráľom, keď mal sedem rokov.
2 Bolo to v siedmom roku Jéhúovom, keď sa Jóáš stal kráľom, a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Cibjá z Beér-Šeby. 3 Jóáš robil to, čo je správne v očiach Hospodinových, lebo ho vyučoval kňaz Jójádá. 4 Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách.

Opravovanie chrámu

5 Jóáš povedal kňazom: Všetky peniaze z posvätných darov, ktoré sa prinášajú do domu Hospodinovho, peniaze, ktoré podľa odhadu vyrubia na dušu, ako aj všetky peniaze, ktoré sa niekto dobrovoľne rozhodne priniesť do domu Hospodinovho,
6 nech odoberajú kňazi, každý od svojho známeho, ale oni nech opravia poškodené miesta chrámu všade, kde sa poškodenie nájde. 7 V dvadsiatom treťom roku kráľa Jóáša kňazi ešte neopravili poškodené miesta na chráme. 8 Kráľ Jóáš predvolal kňaza Jójádu i kňazov a povedal im: Prečo ste neopravili poškodené miesta na chráme? Odteraz neprijímajte peniaze od svojich známych, ale ich dávajte na opravu poškodených miest chrámu. 9 Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že nebudú opravovať poškodené miesta chrámu. 10 Potom vzal kňaz Jójádá truhlicu, do jej vrchnáka vyvŕtal otvor a umiestnil ju vedľa oltára po pravej strane pri vchode do domu Hospodinovho. Tam dávali kňazi, strážiaci prah, všetky peniaze, ktoré prichádzali do domu Hospodinovho. 11 Keď videli, že v truhlici je už mnoho peňazí, prichádzal kráľov pisár s veľkňazom, zväzovali a spočítavali peniaze, ktoré sa nachádzali v dome Hospodinovom. 12 Odpočítané peniaze odovzdávali potom do rúk dielovedúcich, ktorí boli poverení dozorom nad domom Hospodinovým. Tí ich dávali tesárom a stavbárom, ktorí pracovali na dome Hospodinovom, 13 murárom, kamenárom, na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu poškodených miest na dome Hospodinovom, to jest na všetko, čo sa vyskytlo pri oprave chrámu. 14 Ale z peňazí, ktoré prichádzali do domu Hospodinovho pre chrám Hospodinov, sa nevyrábali ani strieborné misy, ani nože, ani kropiace čaše, ani trúby, ani nijaké zlato alebo strieborné nádoby. 15 Dávali ich tým, čo vykonávali práce a opravovali dom Hospodinov. 16 Od mužov, ktorým sa dávali peniaze, aby ich vyplatili tým, čo vykonávali práce, nežiadali vyúčtovanie, lebo to robili verne. 17 Peniaze na obeť za vinu a peniaze na obete za hriechy sa neodvádzali do domu Hospodinovho; patrili kňazom.

Chazáélov útok na Jeruzalem

18 Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Chazáél, bojoval proti Gatu a zabral ho. Potom sa chystal tiahnuť proti Jeruzalemu.
19 Ale judský kráľ Jóáš vzal všetky posvätné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judskí králi Jóšáfát, Jehórám a Achazja, aj svoje vlastné posvätné dary i všetko zlato, čo sa nachádzalo v pokladniciach domu Hospodinovho i kráľovského paláca, a poslal to sýrskemu kráľovi Chazáélovi. A ten odtiahol od Jeruzalema. 20 Ostatné činy Jóášove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 21 Ale jeho služobníci povstali, zosnovali sprisahanie a zabili Jóáša v Bét-Mille, kde sa zostupuje do Silly. 22 Zabili ho jeho služobníci Józáchár, syn Šimatov, a Józábád, syn Šómerov, takže zomrel. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amacjá.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk