Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Jéhú dokonáva súd nad Achábovým domom

1 Acháb mal v Samárii sedemdesiat synov. Jéhú napísal a poslal do Samárie kniežatám mesta, starším a Achábovým pestúnom listy tohto znenia:
2 Akonáhle dôjde k vám tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána a máte vojnové vozy, kone, opevnené mesto a výzbroj, 3 vyhliadnite si najlepšieho a najvhodnejšieho zo synov svojho pána, dosaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. 4 Tí sa však veľmi naľakali a vraveli si: Hľa, dvaja králi neobstáli pred ním. Akože my obstojíme? 5 Správca paláca a veliteľ mesta spolu so staršími a pestúnmi poslali Jéhuovi odkaz: Sme tvoji služobníci. Učiníme všetko, čo nám rozkážeš. Nikoho neustanovíme za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré. 6 Nato im napísal druhý list: Ak ste za mňa a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána, a prineste mi ich zajtra o tomto čase do Jezreela! Kráľových synov bolo sedemdesiat mužov a vychovávali ich najpoprednejší v meste. 7 Keď im došiel list, chytili kráľových synov a zabili tých sedemdesiat mužov. Ich hlavy položili do košov a poslali mu ich do Jezreela. 8 Keď mu prišiel posol oznámiť, že priniesli hlavy kráľových synov, rozkázal: Položte ich až do rána na dve hromady ku vchodu do brány! 9 Ráno vyšiel von, zastal si a prehovoril ku všetkému ľudu: Vy ste nevinní. Hľa, ja som urobil sprisahanie proti svojmu pánovi a zabil som ho. Ale kto pobil týchto všetkých? 10 Vedzte teda, že žiadne slovo Hospodinovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Achábovmu domu, nevyšlo nazmar. Hospodin učinil to, čo vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Eliáša. 11 Nato Jéhú pobil všetkých, čo ešte zostali z Achábovho domu v Jezreeli, aj všetkých jeho najpoprednejších, jeho dôverníkov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť. 12 Potom sa pobral a šiel do Samárie. Na ceste, keď už bol pri pastierskom Bét-Ékede, 13 stretol Jéhú bratov judského kráľa Achazju. Opýtal sa ich: Kto ste? Odpovedali: Sme Achazjovi bratia a ideme sa pozrieť, ako sa majú synovia kráľa a synovia panovníčky. 14 Rozkázal: Pochytajte ich živých! I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne pastierskeho Bét-Ékedu, a to štyridsaťdva mužov. A nikoho z nich nenechali nažive.

Jéhú odstraňuje Baalov kult

15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Jónádába, syna Réchábovho. Pozdravil ho a povedal mu: Je tvoje srdce tak úprimné k môjmu ako moje srdce k tvojmu srdcu? Jónádáb povedal: Je! Ak je, podaj mi ruku! Podal mu ruku a on ho vyzdvihol k sebe do voza.
16 Potom ho vyzval: Poď so mnou, aby si uvidel moju horlivosť za Hospodina! A tak ho viezli na jeho voze. 17 Keď vošli do Samárie, pobil všetkých, ktorí zostali po Achábovi v Samárii, až do úplného vykynoženia podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal Eliášovi. 18 Jéhú dal zhromaždiť všetok ľud. Vyhlásil im: Acháb slúžil Baalovi málo. Jéhú mu bude slúžiť viac. 19 A teraz povolajte ku mne všetkých Baalových prorokov, všetkých jeho služobníkov a všetkých jeho kňazov. Nech nikto nechýba, lebo mám veľkú obeť pre Baala. Kto bude chýbať, nezostane nažive. Ale Jéhú konal ľstivo, aby zahubil všetkých ctiteľov Baalových. 20 Ďalej Jéhú nariadil: Zasväťte sviatočné zhromaždenie Baalovi. I vyhlásili ho. 21 Potom Jéhú poslal poslov po celom Izraeli. Tak prišli všetci Baalovi vyznavači. Nebolo takého, ktorý by nebol prišiel. Poschádzali sa do Baalovho domu. Baalov dom sa naplnil od jedného kraja po druhý. 22 Vtedy rozkázal správcovi šatne: Vynes odevy všetkým Baalovým vyznavačom. I vyniesol im odevy. 23 Potom vstúpil Jéhú s Jónádábom, synom Réchabovým, do Baalovho domu a povedal Baalovým vyznávačom: Dôkladne preskúmajte a dajte pozor, aby tu s vami nebol nikto z vyznávačov Hospodinových, ale len samí vyznávači Baalovi. 24 Keď vošli prinášať zábitné a spaľované obete, Jéhú postavil zvonku osemdesiat mužov a pohrozil im: Kto z vás nechá ujsť niektorého z mužov, ktorých vám vydám do rúk, zaplatí za jeho život vlastným životom! 25 Keď skončil spaľovanú obeť, rozkázal Jéhú drabantom a veliteľom: Vojdite a pozabíjajte ich! Nech nikto neujde. Drabanti a velitelia ich pozabíjali ostrím meča a vyhádzali. Tak prenikli až do svätyne Baalovho domu. 26 Potom povynášali z Baalovho domu posvätné stĺpy a popálili ich. 27 Zbúrali aj Baalovu sochu, zbúrali aj Baalov dom a urobili z neho záchod až podnes. 28 Tak Jéhú vykynožil Baala z Izraela. 29 Len od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu, Jéhú neodstúpil - totiž od zlatých teliat, ktoré boli v Bételi a v Dáne. 30 Hospodin riekol Jéhúovi: Pretože si dobre vykonal, čo je správne v mojich očiach, a uskutočnil si, čo som mal na mysli proti Achábovmu domu, tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. 31 Ale Jéhú si nedával pozor a nechodil v zákone Hospodina, Boha Izraela, celým srdcom, neodstúpil od hriechov Járobeáma, ktorý zviedol Izrael k hriechu. 32 V tých dňoch začal Hospodin okypťovať Izrael a Chazáél ho porážal na celom pomedzí Izraela, 33 od Jordánu na východ celú zem Gileád, Gádovcov, Rúbenovcov a Menaššeovcov, od Aróéru pri potoku Arnón až po Gileád a Bášán. 34 Ostatné činy Jéhúove, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 35 Keď Jéhú usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóácház. 36 Čas panovania Jéhúa nad Izraelom v Samárii bol dvadsaťosem rokov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk