Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Zúčtovanie s protivníkmi

1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Veď ma aj znášate!
2 Lebo horlím za vás horlením Božím; veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Kristovi. 3 Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 4 Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. 5 A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľapoštolmi. 6 Ak som aj nedoukom v reči, ale nie v poznaní; veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. 7 Alebo dopustil som sa chyby, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, keď som vám zadarmo zvestoval evanjelium Božie? 8 Iné cirkevné zbory som olupoval, prijímajúc od nich plat, aby som vám slúžil. 9 A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu. 10 Ako že je vo mne pravda Kristova, táto moja chvála nebude umlčaná v krajoch Acháje. 11 Prečo? Či preto, že vás nemilujem? Boh vie! 12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som prekazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. 13 To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. 14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. 15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov. 16 Znovu hovorím: Nech si nikto nemyslí, že som nerozumný; ak však áno, prijmite ma aj ako nerozumného, aby som sa aj ja mohol v niečom pochváliť. 17 Čo sa týka chvály, čo hovorím, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. 18 Keď sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. 19 Veď vy rozumní radi znášate nerozumných! 20 Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto povyšuje a bije vás do tváre. 21 Na (svoju) hanbu hovorím: v tomto akoby sme, ozaj, boli slabí! Ak si však niekto trúfa v niečom - nerozumne hovorím - trúfam si aj ja. 22 Sú Hebrejci? Som aj ja! Sú Izraelci? Som aj ja! Sú potomkovia Abrahámovi? Som aj ja! 23 Sú služobníci Kristovi? Bláznivo hovorím: Tobôž ja! Viac som sa napracoval, viac naúpel vo väzeniach, viac nazvíjal pod údermi, často som bol v nebezpečenstve smrti! 24 Päťkrát po štyridsať palíc bez jednej dostal som od Židov, 25 trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od lotrov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a trude, často v bdení, o hlade a smäde, často v pôstoch, na zime a v nahote; 28 a okrem toho, - čo ani nespomínam, - deň po deň nával sta ros tí o všetky cirkevné zbory. 29 Kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to mňa nepálilo? 30 Ale ak sa mám chváliť, svojou slabosťou sa budem chváliť. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta strážil mesto Damask, aby ma chytil, 33 ale v koši ma pustili oknom cez hradby, a tak som unikol jeho rukám.