5. kapitola

Deň Pánovho príchodu

1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach,
2 lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3 Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4 Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 7 Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. 9 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.

Rozličné napomenutia

12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás,
13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite! 18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte! 20 Proroctvami nepohŕdajte! 21 Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22 Všetkého zlého sa vystríhajte! 23 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24 Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.

Dokončenie

25 Bratia, modlite sa aj za nás!
26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaväzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať tento list všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vami! Amen.