Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Posvätenie a bratská láska

1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu.
2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, 4 a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, 5 nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 6 Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. 7 Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení. 8 Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. 9 O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok. 10 Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali 11 a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, 12 aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste nepotrebovali nikoho.

O zosnulých

13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.
14 Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, 16 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 18 Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.