Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Stretnutie Saula so Samuelom

1 Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abíéla, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíacha, Benjamínec, muž udatný.
2 Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca; nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. 3 Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. 4 Prešli Efrajimské pohorie, prešli i územie Šalíšá, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šaalím, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. 5 Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. 6 Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. 7 Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? 8 Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela, to dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. 9 Ak sa niekto šiel dopytovať Boha, za starodávna v Izraeli takto hovorievali: Nože, poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. 10 Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš. Poďme teda! Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. 11 Keď vystupovali hore svahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu videc? 12 Ony im odpovedali: Hľa, je pred tebou; ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. 13 Keď vstúpite do mesta, nájdete ho, skôr než vyjde jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť, a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. 14 Vyšli teda do mesta; a keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti nim, zberajúc sa na výšinu. 15 Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: 16 Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. 17 Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. 18 Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom. 19 Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť; potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. 20 Pre oslice, stratené pred troma dňami, sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? 21 Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeľaď je najmenšia z čeľadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? 22 Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo tridsať mužov. 23 Samuel povedal kuchárovi: Daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. 24 Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: Hľa, toto zostalo; polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. 25 Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. 26 Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora; Samuel zavolal Saulovi na streche: Vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. 27 Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: Povedz sluhovi, aby šiel vopred. A išiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.