Dve percentá (2 %)

8. kapitola

Izrael si žiada kráľa

1 Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli.
2 Jeho prvorodený syn sa volal Jóél a druhý Abija. Boli sudcami v Beér-Šebe. 3 Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy 5 a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. 6 Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: Daj nám kráľa, aby nás spravoval! Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. 7 Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. 8 Celkom tak, ako činili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia i tebe. 9 Preto teraz poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich s právom kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať. 10 Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, 11 a riekol: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12 Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. 13 Dcéry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. 14 Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. 15 Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. 16 Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok, i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. 17 Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. 18 Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. 19 Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: Nie! Ale kráľ bude nad nami! 20 Aj my budeme takí ako všetky národy: nech nás spravuje kráľ, nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. 21 Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22 Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Nato povedal Samuel izraelským mužom: Choďte každý do svojho mesta!