7. kapitola

1 Vtedy mužovia z Kirjatjeárímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu; zaniesli ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvätili, aby strážil truhlu Hospodinovu.

Pokánie Izraela

2 Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjatjeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvadsať rokov, a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom.
3 Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia, i aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému, vytrhne vás z ruky Filištíncov. 4 Nato synovia izraelskí odstránili baalov i aštarty a slúžili samému Hospodinovi. 5 Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy, a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe.

Víťazstvo nad Filištíncami

7 Keď sa Filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu.
8 Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov. 9 Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc k Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad Filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. 11 Nato Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na Filištíncov po všetky Samuelove dni. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci Filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. 15 Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. 16 Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.