Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Vtedy mužovia z Kirjatjeárímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu; zaniesli ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvätili, aby strážil truhlu Hospodinovu.

Pokánie Izraela

2 Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjatjeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvadsať rokov, a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom.
3 Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia, i aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému, vytrhne vás z ruky Filištíncov. 4 Nato synovia izraelskí odstránili baalov i aštarty a slúžili samému Hospodinovi. 5 Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy, a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe.

Víťazstvo nad Filištíncami

7 Keď sa Filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu.
8 Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov. 9 Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc k Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad Filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. 11 Nato Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na Filištíncov po všetky Samuelove dni. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci Filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. 15 Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. 16 Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.