6. kapitola

Vrátenie truhly Božej Izraelu

1 Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov sedem mesiacov.
2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a hovorili: Čo máme robiť s truhlou Hospodinovou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto. 3 Tí odpovedali: Ak pošlete truhlu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale dajte jej obeť za vinu, potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo neodstúpila od vás Jeho ruka. 4 Opýtali sa: Akú obeť za vinu jej máme dať? Odpovedali: Podľa počtu filištínskych kniežat dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana stihla vás všetkých i vaše kniežatá. 5 Urobte napodobeniny svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda bude ľahšia Jeho ruka nad vami, nad vaším bohom i nad vašou krajinou. 6 Prečo by ste si chceli zatvrdiť srdcia, ako si ich zatvrdili Egypťania a faraón! Keď na nich dokázal svoju moc, prepustil ich a odišli. 7 Teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré nemali jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich domov. 8 Potom vezmite truhlu Hospodinovu a naložte ju na voz. Ale zlaté predmety, ktoré ste jej dali ako obeť za vinu, položte do skrinky po jej boku; odošlite ju, nech ide! 9 Pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bétšemeš, tak nám On spôsobil to veľké zlo, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla Jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou. 10 Mužovia urobili tak: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza a teľce zadržali doma. 11 Truhlu Hospodinovu položili na voz, tiež skrinku i zlaté myši i napodobeniny svojich vredov. 12 Kravy šli rovno cestou na Bétšemeš. Išli priamym smerom a stále bučali; a neodchýlili sa ani napravo ani naľavo. Filištínske kniežatá šli za nimi až po chotár Bétšemešu. 13 Bétšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď sa začali pozorne dívať, uzreli truhlu; potešili sa, že ju vidia. 14 Keď voz došiel na pole Józuu Bétšemešského, zastavil sa tam. Bol tam práve veľký kameň. Keď po štiepali drevo z voza, obetovali kravy ako spaľovanú obeť Hospodinovi. 15 Lévíjci zložili truhlu Hospodinovu a skrinku, čo bola pri nej, v ktorej boli zlaté napodobeniny, a položili ju na ten veľký kameň. Mužovia z Bétšemeša obetovali spaľované obete, prinášali v ten deň zábitné obete Hospodinovi. 16 Päť kniežat filištínskych to videlo a vrátilo sa do Ekrónu ešte v ten deň. 17 Zlaté vredy, ktoré dali Filištínci Hospodinovi v obeť za vinu, boli tieto: Za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gat jeden a za Ekrón jeden. 18 Zlatých myší bolo toľko, koľko filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od ohradeného mesta až po neohradenú dedinu, a svedkom je veľký kameň, na ktorý položili truhlu Hospodinovu a ktorý je tam až podnes na poli Józuu Bétšemešského.

Prevezenie truhly Hospodinovej do Kirjatjeárímu

19 Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov, a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder.
20 Vtedy povedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? A ku komu má od nás odísť? 21 I vyslali poslov k obyvateľom Kirjatjeárímu s odkazom: Filištínci už vrátili truhlu Hospodinovu, príďte a odneste si ju k sebe!