Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Vrátenie truhly Božej Izraelu

1 Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov sedem mesiacov.
2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a hovorili: Čo máme robiť s truhlou Hospodinovou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto. 3 Tí odpovedali: Ak pošlete truhlu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale dajte jej obeť za vinu, potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo neodstúpila od vás Jeho ruka. 4 Opýtali sa: Akú obeť za vinu jej máme dať? Odpovedali: Podľa počtu filištínskych kniežat dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana stihla vás všetkých i vaše kniežatá. 5 Urobte napodobeniny svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda bude ľahšia Jeho ruka nad vami, nad vaším bohom i nad vašou krajinou. 6 Prečo by ste si chceli zatvrdiť srdcia, ako si ich zatvrdili Egypťania a faraón! Keď na nich dokázal svoju moc, prepustil ich a odišli. 7 Teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré nemali jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich domov. 8 Potom vezmite truhlu Hospodinovu a naložte ju na voz. Ale zlaté predmety, ktoré ste jej dali ako obeť za vinu, položte do skrinky po jej boku; odošlite ju, nech ide! 9 Pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bétšemeš, tak nám On spôsobil to veľké zlo, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla Jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou. 10 Mužovia urobili tak: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza a teľce zadržali doma. 11 Truhlu Hospodinovu položili na voz, tiež skrinku i zlaté myši i napodobeniny svojich vredov. 12 Kravy šli rovno cestou na Bétšemeš. Išli priamym smerom a stále bučali; a neodchýlili sa ani napravo ani naľavo. Filištínske kniežatá šli za nimi až po chotár Bétšemešu. 13 Bétšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď sa začali pozorne dívať, uzreli truhlu; potešili sa, že ju vidia. 14 Keď voz došiel na pole Józuu Bétšemešského, zastavil sa tam. Bol tam práve veľký kameň. Keď po štiepali drevo z voza, obetovali kravy ako spaľovanú obeť Hospodinovi. 15 Lévíjci zložili truhlu Hospodinovu a skrinku, čo bola pri nej, v ktorej boli zlaté napodobeniny, a položili ju na ten veľký kameň. Mužovia z Bétšemeša obetovali spaľované obete, prinášali v ten deň zábitné obete Hospodinovi. 16 Päť kniežat filištínskych to videlo a vrátilo sa do Ekrónu ešte v ten deň. 17 Zlaté vredy, ktoré dali Filištínci Hospodinovi v obeť za vinu, boli tieto: Za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gat jeden a za Ekrón jeden. 18 Zlatých myší bolo toľko, koľko filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od ohradeného mesta až po neohradenú dedinu, a svedkom je veľký kameň, na ktorý položili truhlu Hospodinovu a ktorý je tam až podnes na poli Józuu Bétšemešského.

Prevezenie truhly Hospodinovej do Kirjatjeárímu

19 Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov, a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder.
20 Vtedy povedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? A ku komu má od nás odísť? 21 I vyslali poslov k obyvateľom Kirjatjeárímu s odkazom: Filištínci už vrátili truhlu Hospodinovu, príďte a odneste si ju k sebe!