Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Smrť Saula a jeho synov

1 Medzitým Filištínci bojovali proti Izraelu; mužovia izraelskí sa dali na útek pred Filištíncami, padli a ležali pobití na vrchu Gilbóa.
2 Filištínci boli Saulovi a jeho synom v pätách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abínádaba a Malchíšúu. 3 Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech. Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul pochytil meč a naľahol naň. 5 Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. 6 Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia i jeho zbrojnoš a spolu s ním všetci jeho mužovia. 7 Keď izraelskí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že Izraelci zutekali a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých a našli Saula i jeho troch synov padlých na vrchu Gilbóa. 9 Odťali Saulovi hlavu, zvliekli mu brnenie a rozoslali poslov naokolo po Filištínsku, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. 10 Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Bét-Šáne. 11 Keď počuli obyvatelia Jábéš-Gileádu, čo urobili Filištínci Saulovi, 12 všetci bojovníci sa vzchopili a pochodovali celú noc, sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoly jeho synov z múru v Bét-Šáne, potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. 13 Nakoniec vzali ich kosti, pochovali ich v Jábéši pod tamariškou a sedem dní sa postili.