Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Dávidova pomsta za Ciklag

1 Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, Amálékovia vtrhli do Negebu a do Ciklagu, Ciklag dobyli a vypálili ho.
2 Ženy, ktoré boli v ňom, odvliekli do zajatia, a to od najmladších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich, a tak šli svojou cestou. 3 Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, ajhľa, bolo vypálené a ženy, synovia i dcéry boli odvlečení do zajatia. 4 Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. 5 Obe Dávidove ženy boli odvlečené: Áchínóam Jezreelská a Abigajil, žena Nábála Karmelského. 6 Tak sa dostal Dávid do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený: jeden pre synov, druhý pre dcéry. Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 7 Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebjátárovi, synovi Achímelechovmu: Prines mi efód. Ebjátár priniesol Dávidovi efód. 8 Dávid sa dopytoval Hospodina: Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju? Hospodin riekol: Prenasleduj, lebo iste ju dostihneš a ich vyslobodíš. 9 Nato Dávid odišiel so šesťsto mužmi; došli k potoku Bešór, niektorí však zaostali. 10 Dávid teda prenasledoval so štyristo mužmi. Dvesto mužov totiž zaostalo; natoľko boli ustatí, že nemohli prejsť cez potok Bešór. 11 Na poli našli Egypťana, priviedli ho k Dávidovi a dali mu najesť sa chleba a napiť vody. 12 Podali mu kus figového koláča a dve hrudky hrozienok. Keď si zajedol, prišiel k sebe, lebo už tri dni a tri noci nejedol chlieb a nepil vodu. 13 Dávid mu povedal: Čí si ty a odkiaľ si? On odpovedal: Som egyptský mládenec, sluha istého Amálékovca; môj pán ma opustil, pretože som pred tromi dňami ochorel. 14 Vtrhli sme do Negebu Keretejcov, aj do územia Júdu, aj do Negebu Kalébovcov, a Ciklag sme vypálili. 15 Vtedy mu Dávid povedal: Zaviedol by si ma k tej horde? On odpovedal: Na Boha mi prisahaj, že ma nezabiješ a nevydáš do rúk môjho pána; tak ťa privediem k tej horde. 16 Priviedol ho, a hľa, boli roztratení po celej krajine. Jedli, pili a tancovali nad všetkou tou veľkou korisťou, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judsku. 17 Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto, len štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli. 18 Tak oslobodil Dávid všetko, čo pobrali Amálékovci, a vyslobodil aj obidve svoje ženy. 19 Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcéry a nič z koristi, ani z toho, čo im boli pobrali. Všetko to priviedol Dávid späť. 20 Dávid zajal všetky ovce a dobytok; a hnali ich pred ním volajúc: To je Dávidova korisť. 21 Keď prišiel Dávid k oným dvesto mužom, ktorí pre ustatosť nevládali ísť za ním, takže ich zanechal pri potoku Bešór, tí vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Keď sa Dávid priblížil k ľudu, pozdravil ich. 22 Ale všetci zlí a naničhodní ľudia, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: Pretože nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému len jeho ženu a synov; nech si ich poberú a odídu. 23 Dávid však povedal: Nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Hospodin, ktorý nás zachránil a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. 24 Ktože vás poslúchne v tejto veci? Rovnaký bude podiel toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia. 25 Tak to bývalo od toho dňa i naďalej a urobil z toho zákon a obyčaj v Izraeli až dodnes. 26 Keď Dávid prišiel do Ciklagu, poslal z koristi starším Judska, svojim priateľom, s odkazom: Tu máte dar z koristi z Hospodinových nepriateľov. 27 Tým, ktorí boli v Bételi, v Rámót-Negebe, tým, ktorí boli v Jattíre, 28 v Aróéri, a ktorí boli v Sifmóte, v Eštémóe, 29 v Rachále, v mestách Jerachmeélovcov, v mestách Kénijcov, 30 tým, ktorí boli v Chorme, v Bór-Ášane, v Atáku, 31 v Chebróne a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.