Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Filištínci tiahnu proti Izraelcom

1 V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Vtedy povedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôjdeš so mnou na vojnu, ty i tvoji mužovia.
2 Dávid odpovedal Áchíšovi: Teraz spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Áchíš povedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svojho osobného strážcu na celý čas. 3 Samuel už bol mŕtvy; celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. 4 Vtedy sa zhromaždili Filištínci a utáborili v Šúnéme; Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilbóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo.

Saul u čarodejnice v Én-Dóre

6 Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze úrím, ani skrze prorokov.
7 Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vládkyňa duchov. 8 Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho a vyvolaj mi toho, koho ti označím. 9 Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? 10 Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest. 11 Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. 12 Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. 13 Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. 14 Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. 15 Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. 16 Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? 17 Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa; lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi; 18 keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. 19 Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. 20 Hneď nato padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Beztak nemal silu, lebo nič nejedol celý deň a noc. 21 Vtedy žena pristúpila k Saulovi, a keď videla, že je veľmi vydesený, povedala: Hľa, tvoja služobnica poslúchla tvoj hlas; vydala som si život do nebezpečia, keď som poslúchla slová, ktoré si mi hovoril. 22 Teraz i ty, prosím, vypočuj hlas svojej služobnice. Položím pred teba kúsok chleba; jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu! 23 On však odmietol a povedal: Nebudem jesť. Ale jeho služobníci a žena ho nútili, kým neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala v dome tučné teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvaseného chleba. 25 Predložila to pred Saula a jeho služobníkov. A jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.