28. kapitola

Filištínci tiahnu proti Izraelcom

1 V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Vtedy povedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôjdeš so mnou na vojnu, ty i tvoji mužovia.
2 Dávid odpovedal Áchíšovi: Teraz spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Áchíš povedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svojho osobného strážcu na celý čas. 3 Samuel už bol mŕtvy; celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. 4 Vtedy sa zhromaždili Filištínci a utáborili v Šúnéme; Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilbóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo.

Saul u čarodejnice v Én-Dóre

6 Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze úrím, ani skrze prorokov.
7 Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vládkyňa duchov. 8 Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho a vyvolaj mi toho, koho ti označím. 9 Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? 10 Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest. 11 Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. 12 Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. 13 Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. 14 Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. 15 Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. 16 Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? 17 Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa; lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi; 18 keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. 19 Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. 20 Hneď nato padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Beztak nemal silu, lebo nič nejedol celý deň a noc. 21 Vtedy žena pristúpila k Saulovi, a keď videla, že je veľmi vydesený, povedala: Hľa, tvoja služobnica poslúchla tvoj hlas; vydala som si život do nebezpečia, keď som poslúchla slová, ktoré si mi hovoril. 22 Teraz i ty, prosím, vypočuj hlas svojej služobnice. Položím pred teba kúsok chleba; jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu! 23 On však odmietol a povedal: Nebudem jesť. Ale jeho služobníci a žena ho nútili, kým neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala v dome tučné teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvaseného chleba. 25 Predložila to pred Saula a jeho služobníkov. A jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.