Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Dávid vyslobodí mesto Keílu

1 Vtedy oznámili Dávidovi: Hľa, Filištínci dobývajú Keílu a plienia humná.
2 Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: Mám ísť a udrieť na týchto Filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keílu. 3 Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: Hľa, tu v Judsku sa bojíme! A čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom Filištíncov! 4 Nato sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: Vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám Filištíncov do rúk. 5 Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti Filištíncom; ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku; tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. 6 Keď Achímelechov syn Ebjátár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol so sebou aj efód. 7 Nato oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk; zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. 8 Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov.

Dávidov útek na púšť Máón

9 Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebjátárovi: Prines efód.
10 Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, Tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. 11 Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: Pritiahne. 12 Ďalej povedal Dávid: Či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: Vydajú. 13 Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi; vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. 14 Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zíf. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. 15 Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. 17 Povedal mu: Neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. I môj otec Saul o tom vie. 18 Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov. 19 Vtedy prišli k Saulovi do Gibey Zífania a povedali mu: Dávid sa skrýva u nás v horských pevnostiach, v Chóreši, v lese na kopci Chakílá, ktorý je na pravej strane púšte. 20 Teraz však, kráľ, ak je to túžbou tvojej duše, zostúp; a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk. 21 Saul povedal: Buďte požehnaní od Hospodina, že máte súcit so mnou. 22 Choďte teda a ďalej zisťujte, vyzvedajte sa a prezrite miesto, kade chodí i kto ho tam videl. Lebo mi povedali, že je veľmi úskočný. 23 Len prezrite a preskúmajte všetky skrýše, potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami, a ak bude v krajine, vyhľadám ho spomedzi všetkých tisícov Júdu. 24 Oni vstali a šli do Zífu pred Saulom, ale Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máón, v Arábe južne od Ješímónu. 25 Keď sa Saul so svojimi mužmi vydal hľadať ho, oznámili to Dávidovi, ktorý zišiel ku skale na púšti Máón. 26 Keď sa Saul o tom dopočul, prenasledoval Dávida po púšti Máón. 27 Saul tiahol po jednej strane pohoria, Dávid a jeho mužovia po druhej strane. Dávid sa ponáhľal ujsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. 28 Vtom prišiel k Saulovi posol a hlásil mu: Ponáhľaj sa a poď, lebo Filištínci vtrhli do krajiny. 29 Vtedy Saul prestal prenasledovať Dávida a tiahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Sela Hammachlekót.