23. kapitola

Dávid vyslobodí mesto Keílu

1 Vtedy oznámili Dávidovi: Hľa, Filištínci dobývajú Keílu a plienia humná.
2 Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: Mám ísť a udrieť na týchto Filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keílu. 3 Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: Hľa, tu v Judsku sa bojíme! A čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom Filištíncov! 4 Nato sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: Vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám Filištíncov do rúk. 5 Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti Filištíncom; ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku; tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. 6 Keď Achímelechov syn Ebjátár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol so sebou aj efód. 7 Nato oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk; zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. 8 Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov.

Dávidov útek na púšť Máón

9 Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebjátárovi: Prines efód.
10 Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, Tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. 11 Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: Pritiahne. 12 Ďalej povedal Dávid: Či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: Vydajú. 13 Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi; vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. 14 Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zíf. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. 15 Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. 17 Povedal mu: Neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. I môj otec Saul o tom vie. 18 Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov. 19 Vtedy prišli k Saulovi do Gibey Zífania a povedali mu: Dávid sa skrýva u nás v horských pevnostiach, v Chóreši, v lese na kopci Chakílá, ktorý je na pravej strane púšte. 20 Teraz však, kráľ, ak je to túžbou tvojej duše, zostúp; a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk. 21 Saul povedal: Buďte požehnaní od Hospodina, že máte súcit so mnou. 22 Choďte teda a ďalej zisťujte, vyzvedajte sa a prezrite miesto, kade chodí i kto ho tam videl. Lebo mi povedali, že je veľmi úskočný. 23 Len prezrite a preskúmajte všetky skrýše, potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami, a ak bude v krajine, vyhľadám ho spomedzi všetkých tisícov Júdu. 24 Oni vstali a šli do Zífu pred Saulom, ale Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máón, v Arábe južne od Ješímónu. 25 Keď sa Saul so svojimi mužmi vydal hľadať ho, oznámili to Dávidovi, ktorý zišiel ku skale na púšti Máón. 26 Keď sa Saul o tom dopočul, prenasledoval Dávida po púšti Máón. 27 Saul tiahol po jednej strane pohoria, Dávid a jeho mužovia po druhej strane. Dávid sa ponáhľal ujsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. 28 Vtom prišiel k Saulovi posol a hlásil mu: Ponáhľaj sa a poď, lebo Filištínci vtrhli do krajiny. 29 Vtedy Saul prestal prenasledovať Dávida a tiahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Sela Hammachlekót.