Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Dávid sa skrýva pred Saulom v Adulláme

1 Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do adullámskej jaskyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu.
2 Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpknutí. Stal sa im vodcom. Bolo s ním asi štyristo mužov. 3 Odtiaľ odišiel Dávid do moábskej Micpy a povedal moábskemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a matka ostanú s vami, kým sa nedozviem, čo učiní so mnou Boh. 4 Doviedol ich pred moábskeho kráľa a bývali s ním po všetky dni, kým bol Dávid v onej pevnosti. 5 Ale prorok Gád povedal Dávidovi: Nebývaj v pevnosti, ale choď do Judskej krajiny. Dávid teda odišiel do lesa Cheret.

Saul vyvraždí kňazov v Nóbe

6 Saul sa dopočul, že sa objavil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibei, na výšine pod tamariškou. Kopiju si držal v ruke a všetci jeho služobníci stáli okolo neho.
7 Saul povedal služobníkom, ktorí stáli okolo neho: Čujte ma, Benjamínci! Či vám syn Izajov dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami? 8 Hej, všetci ste sa sprisahali proti mne, a nebolo nikoho, kto by mi prezradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým, a nieto nikoho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi prezradil, že môj syn vzbúril môjho služobníka proti mne, aby mi strojil úklady ako dnes? 9 Tu odpovedal Dóég Edómsky, ktorý tiež stál medzi služobníkmi Saulovými: Videl som syna Izajovho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbovmu. 10 Ten sa dopytoval Hospodina v jeho záujme, dal mu pokrm aj meč Filištínca Goliáša. 11 Vtedy kráľ dal zavolať kňaza Achímelecha, syna Achitúbovho, a celý dom jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všetci prišli pred kráľa. 12 Vtedy kráľ povedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten odpovedal: Tu som, pane! 13 Povedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Hospodina v jeho záujme, aby povstal proti mne a strojil mi úklady ako dnes? 14 Vtedy odpovedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všetkých tvojich služobníkov taký verný ako Dávid; je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej telesnej stráže; taký vážený je v tvojom dome! 15 Či som sa len dnes začal dopytovať Boha v jeho záujme? Ani zďaleka! Nech kráľ nepredpokladá o svojom služobníkovi a o celom dome môjho otca niečo také, lebo tvoj služobník nevedel o tom všetkom nič, ani najmenej. 16 Ale kráľ povedal: Musíš zomrieť, Achímelech, ty i celý dom tvojho otca. 17 Povedal kráľ svojej osobnej stráži, ktorá stála pred ním: Pristúpte a pobite kňazov Hospodinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a neprezradili mi to. Avšak kráľovi služobníci nechceli pozdvihnúť ruku a oboriť sa na kňazov Hospodinových. 18 Vtedy kráľ povedal Dóégovi: Pristúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edómsky pristúpil a oboril sa na kňazov; zabil v ten deň osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód. 19 Aj Nób, kňazské mesto, vyhubil ostrím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vyhubil ostrím meča. 20 Zachránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbovho, menom Ebjátár, a utiekol za Dávidom. 21 Ebjátár oznámil Dávidovi, že Saul pobil kňazov Hospodinových. 22 Dávid povedal Ebjátárovi: Už v ten deň, keď tam bol Dóég Edómsky, som vedel, že to určite oznámi Saulovi. Ja som zavinil záhubu všetkých duší domu tvojho otca. 23 Zostaň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí.