Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Vojna proti Filištíncom. Zavrhnutie Saula

1 Už rok bol Saul kráľom. Keď druhý rok kraľoval nad Izraelom,
2 vybral si tritisíc mužov z Izraela. Dvetisíc ich bolo so Saulom v Michmáse a na bételskom pohorí a tisíc bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gibei; ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatán pobil stráže Filištíncov, ktorí boli v Gibei, takže sa o tom dopočuli i Filištínci. Vtedy Saul dal zatrúbiť na roh po celej krajine oznamujúc: Nech to počujú Hebrejci. 4 Celý Izrael počul, čo sa oznamovalo, že Saul pobil stráže Filištíncov. Tým sa Izrael Filištíncom zhnusil. Ľud bol však zvolaný do Gilgálu za Saulom. 5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu: tridsaťtisíc vozov, šesťtisíc jazdcov a ľudu také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. Tiahli nahor a utáborili sa v Michmáse, východne od Bét-Ávenu. 6 Keď izraelskí mužovia videli, že sa dostali do úzkych - lebo ľud bol sužovaný - poskrýval sa po jaskyniach, v dierach a skalách, v roklinách a jamách. 7 Hebrejci prešli cez Jordán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gilgále, a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený. 8 Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel neprichádzal do Gilgálu, ľud sa od neho rozpŕchol. 9 Saul povedal: Prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva. Obetoval spaľovanú obeť. 10 Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. 11 Samuel mu povedal: Čo si to urobil? Saul odpovedal: Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, 12 pomyslel som si: Teraz pritiahnu na mňa do Gilgálu, a ja som ešte neuprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. 13 Nato Samuel povedal Saulovi: Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. 14 No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. 15 Nato Samuel vstal a vystúpil z Gilgálu do Gibey Benjamínovej. Saul napočítal ľudu, ktorý ostal pri ňom, okolo šesťsto mužov. 16 Saul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý ostal pri nich, bývali v Benjamínovej Gibei a Filištínci táborili v Michmáse. 17 I vyšli záškodníci z filištínskeho vojska v troch húfoch. Jeden húf sa dal cestou na Ofru do kraja Šúál, 18 druhý sa dal cestou na Bét-Chórón a tretí sa dal cestou k pomedziu, ktorá sa zvažuje k údoliu Cebóím, smerom na púšť. 19 V celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo Filištínci povedali: Nech si Hebrejci nerobia ani meče ani kopije. 20 Preto všetci Izraelci chodievali k Filištíncom naostriť si pluh, motyku, sekeru a kosu. 21 Cena za pluh a motyky bola jeden pím a za naostrenie sekier a nasadenie poriska tretina šekela. 22 Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách ľudu, ktorý ostal so Saulom a Jonatánom; Saul a jeho syn Jonatán však mali meč. 23 Hliadka Filištíncov vyšla k michmaskému priechodu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk